Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THU HOẠCH

Được đăng lên bởi tranquantvtkdb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

BÁO CÁO THU HOẠCH
Kính Gửi :
- Ban Lãnh đạo Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông
Tỉnh Điện Biên.
- Hội Đồng xét tuyển lao động.
- Phòng Thiết Kế Dự Toán .
Tên tôi là : Trần Hồng Quân
Sinh ngày : 15 – 4 – 1991
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Giao Thông
Tốt nghiệp trường: Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận
Chuyên ngành : Xây Dựng Cầu Đường Bộ
Hệ đào tạo : Chính Quy.
Tôi đã được ký hợp đồng lao động thử việc với công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây
Dựng Giao Thông Tỉnh Điện Biên từ ngày 15/4/2015 đến ngày 20/5/2015.
Trong thời gian thử việc tôi đã được giao các công việc sau :
1. Tìm hiểu nội quy, quy chế, điều lệ lao động, thỏa ước lao động tập thể của
công ty. Tìm hiểu hệ thống quy trình quy phạm áp dụng trong việc thực hiện
công tác khảo sát, thiết kế đường và công trình trên tuyến.
2. Thiết kế hoàn thiện 1 KM tuyến Nà Hỳ - Nà Bủng và 1 công trình cống trên
tuyến theo quy mô đường cấp V miền núi.
I.

NHẬN THỨC VỀ CÔNG TY
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển :
Tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn XDGT Tỉnh Điện Biên là đội
Khảo sát Thiết kế Giao Thông trực thuộc ty Giao Thông Vận Tải Tỉnh Lai
Châu, được thành lập từ năm 1974. Năm 1985 được đổi tên thành Xí Nghiệp
Khảo Sát Thiết Kế Giao Thông Tỉnh Lai Châu theo QĐ – 124 ngày 8 tháng 5
năm 1985 của UBND tỉnh Lai Châu. Năm 1995 do nhu cầu của hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, Xí Nghiệp Khảo Sát Thiết Kế Giao Thông Tỉnh Lai

Báo cáo thử việc

Trang 1

Châu được đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng và khảo sát thiết kế giao
thông Tỉnh Lai Châu theo QĐ số 645 ngày 02 – 11 – 1985. Thực hiện nghị
quyết số 22 ngày 26 - 11 - 2003 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Công ty tư
vấn xây dựng và khảo sát thiết kế giao thông Tỉnh Lai Châu đổi tên thành Công
ty tư vấn xây dựng và khảo sát thiết kế giao thông Tỉnh Điện Biên. Ngày 17 - 2
- 2006 chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Tỉnh
Điện Biên và hoạt động cho đến nay.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Đường Trần Đăng Ninh - Tổ dân phố 4
Phường Thanh Bình - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.
Số điện thoại: 0230 3824 477 - 0230 3825 281 - Fax: 0230 3824 587
Số tài khoản : 3601 0000000 226 - Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh
Điện Biên.
2. Lĩnh vực kinh doanh
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Tỉnh Điện Biên là
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn của ngành xây dựng g...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
BÁO CÁO THU HOẠCH
Kính Gửi :
- Ban Lãnh đạo Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông
Tỉnh Điện Biên.
- Hội Đồng xét tuyển lao động.
- Phòng Thiết Kế Dự Toán .
Tên tôi là : Trần Hồng Quân
Sinh ngày : 15 – 4 – 1991
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Giao Thông
Tốt nghiệp trường: Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận
Chuyên ngành : Xây Dựng Cầu Đường Bộ
Hệ đào tạo : Chính Quy.
Tôi đã được ký hợp đồng lao động thử việc với công ty Cổ Phần Vấn Xây
Dựng Giao Thông Tnh Điện Biên từ ngày 15/4/2015 đến ngày 20/5/2015.
Trong thời gian thử việc tôi đã được giao các công việc sau :
1. Tìm hiểu nội quy, quy chế, điều lệ lao động, thỏa ước lao động tập thể của
công ty. Tìm hiểu hệ thống quy trình quy phạm áp dụng trong việc thực hiện
công tác khảo sát, thiết kế đường và công trình trên tuyến.
2. Thiết kế hoàn thiện 1 KM tuyến Nà Hỳ - Nà Bủng và 1 công trình cống trên
tuyến theo quy mô đường cấp V miền núi.
I. NHẬN THỨC VỀ CÔNG TY
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển :
Tiền thân của ng ty C phần Tư vấn XDGT Tỉnh Điện Biên đội
Khảo sát Thiết kế Giao Thông trực thuộc ty Giao Thông Vận Tải Tỉnh Lai
Châu, được thành lập từ năm 1974. Năm 1985 được đổi tên thành Nghiệp
Khảo Sát Thiết Kế Giao Thông Tỉnh Lai Châu theo 124 ngày 8 tháng 5
năm 1985 của UBND tỉnh Lai Châu. Năm 1995 do nhu cầu của hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, Nghiệp Khảo Sát Thiết Kế Giao Thông Tỉnh Lai
Báo cáo thử việc Trang 1
BÁO CÁO THU HOẠCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THU HOẠCH - Người đăng: tranquantvtkdb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÁO CÁO THU HOẠCH 9 10 5