Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thử việc

Được đăng lên bởi Duong Dang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp _ Tù do _ H¹nh phóc
*********

BÁO CÁO THỬ VIỆC
KÝnh göi: Ban lãnh đạo C«ng ty TNHH TM Vân Đạọ- Thái Nguyên
Tªn t«i lµ

: Đinh Thùy Trang

Bộ phận công tác : Phòng kinh doanh.
Thời gian thử việc : Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 16/05/2015
Vị trí công tác

: Nhân viên tư vấn bán hàng.

Quản lý trực tiếp

: Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng phòng Kinh Doanh

Sau 02 th¸ng nhËn viÖc vµ thö viÖc t¹i Phßng Kinh Doanh, cho phÐp t«i
®îc ®a ra mét sè ý kiÕn , nhËn ®Þnh vÒ c«ng ty còng nh c«ng viÖc, nhiªm vô mµ t«i
thö viÖc t¹i vÞ trÝ trªn.
I. Nội dung công việc:
- Làm quen với môi trường làm việc, văn hóa và các CBNV trong công ty.
- Tìm hiểu về nội quy và quy chế của Công ty.
- Tìm hiểu về sản phẩm của Công ty (thông số kỹ thuật, giá bán sản phẩm).
- Nghiên cứu thị trường.
- Thực hiện công tác bán hàng.
II. Quá trình thực hiện.
Với thời gian 02 tháng thử việc tại công ty, trước hết tôi đã từng bước hòa nhập
làm quen với môi trường làm việc cùng anh em đồng nghiệp trong Công ty đặc
biệt là các đồng nghiệp trong phòng kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm hiểu
quá trình lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM VÂN ĐẠO. Tôi
thiết nghĩ đó là niềm tự hào của tất cả anh chị em cán bộ công nhân viên của công
ty.
 Quá trình làm việc tại Công ty tôi đã từng bước nắm bắt được các quy trình
hoạt động của Công ty (quy trình bán hàng, quy trình đặt hàng, quy trình đặt
hồ sơ, quy trình thủ tục thanh toán …).


Nắm bắt các đặc tính và thông số kỹ thuật của các sản phẩm do Công ty
SUZUKI sản xuất, các sản phẩm xe du lịch như dòng xe SWIFT, ERTIGA
và VITARA đang dược đẩy mạnh trên thị trường, ngoài ra còn có các dòng

xe tải và bán tải với thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam cũng
như trên toàn thế giới, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau bán, nắm bắt nội
quy và quy chế làm việc của Công ty, từ đó tư vấn một cách tốt nhất cho
khách hàng có nhu cầu mua xe.


Chăm sóc khách hàng sau bán và tác nghiệp với các đồng nghiệp trong công
ty.

 Kể từ khi nhận việc ngày 16/03/2015 đến hết ngày 16/05/2015 đúng vào
giai đoạn Công ty TNHH TM VÂN ĐẠO thực hiện chương trình “ Suzuki
đồng hành cung nhà nông”, hướng tới đối tượng khách hàng mục tiêu là các
cá nhân tổ chức có nhu cầu mua ôtô tải nhỏ Carry Truck và Carry Pro. Tôi
thấy rất tự hào khi được chứng kiến và tham gia vào quá trình của chương
trình này. Với cảm nhận cá nhân tôi thiết nghĩ đây là một hoạt động thể hiện
rõ chiến lược phát triển vì cộng đồng của công ty, những chương trình n...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp _ Tù do _ H¹nh phóc
*********
BÁO CÁO THỬ VIỆC
KÝnh göi : Ban lãnh đạo C«ng ty TNHH TM Vân Đạọ- Thái Nguyên
Tªn t«i lµ : Đinh Thùy Trang
Bộ phận công tác : Phòng kinh doanh.
Thời gian thử việc : Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 16/05/2015
Vị trí công tác : Nhân viên tư vấn bán hàng.
Quản lý trực tiếp : Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng phòng Kinh Doanh
Sau 02 th¸ng nhËn viÖc thö viÖc t¹i Phßng Kinh Doanh, cho phÐp t«i
®îc ®a ra mét sè ý kiÕn , nhËn ®Þnh vÒ c«ng ty còng nh c«ng viÖc, nhiªm vô mµ t«i
thö viÖc t¹i vÞ trÝ trªn.
I. Nội dung công việc:
- Làm quen với môi trường làm việc, văn hóa và các CBNV trong công ty.
- Tìm hiểu về nội quy và quy chế của Công ty.
- Tìm hiểu về sản phẩm của Công ty (thông số kỹ thuật, giá bán sản phẩm).
- Nghiên cứu thị trường.
- Thực hiện công tác bán hàng.
II. Quá trình thực hiện.
Với thời gian 02 tháng thử việc tại công ty, trước hết tôi đã từng bước hòa nhập
làm quen với môi trường làm việc ng anh em đồng nghiệp trong Công ty đặc
biệt các đồng nghiệp trong phòng kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi cũng tìm hiểu
quá trình lịch sử hình thành phát triển của Công ty TNHH TM VÂN ĐẠO. Tôi
thiết nghĩ đó niềm tự hào của tất cả anh chị em cán bộ công nhân viên của công
ty.
Quá trình làm việc tại Công ty tôi đã từng bước nắm bắt được các quy trình
hoạt động của Công ty (quy trình bán hàng, quy trình đặt hàng, quy trình đặt
hồ sơ, quy trình thủ tục thanh toán …).
Nắm bắt các đặc tính thông số kỹ thuật của các sản phẩm do Công ty
SUZUKI sản xuất, các sản phẩm xe du lịch như dòng xe SWIFT, ERTIGA
VITARA đang dược đẩy mạnh trên thị trường, ngoài ra còncác dòng
Báo cáo thử việc - Trang 2
Báo cáo thử việc - Người đăng: Duong Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo thử việc 9 10 196