Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hiện chỉ thị 03 năm 2013

Được đăng lên bởi plazahp2008
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH.
*
Đồng Hới, ngày 21 tháng 3 năm 2014
Số: 05 - BC/CB
BÁO CÁO
Tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”;
việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận
Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XI)
Thực hiện hướng dẫn số 530-HD/ĐU ngày 12 tháng 3 năm 2014 của
Đảng ủy về chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công tác Đảng, Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính - Tổng hợp báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm
2015”; việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết
luận Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XI) như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp có chức năng, nhiệm vụ tham
mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính
sách; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
công tác hành chính; công tác tổng hợp; công tác y tế trường học; công tác lễ
tân, khánh tiết.
2. Cơ cấu tổ chức:
- Cấp ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm có 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí
Phó Bí thư;
- Số lượng đảng viên: 09 đồng chí, trong 08 đảng viên chính thức và 01
đảng viên dự bị.
3. Trình độ:
- Chuyên môn: 01 Phó Giáo sư - Tiến sỹ; 04 thạc sỹ, 08 cử nhân; 02
Trung cấp và 02 trình độ khác;

1

- Lý luận chính trị: Cao cấp 02 đồng chí; Trung cấp và trương đương: 11
đồng chí.
4. Thuận lợi, khó khăn
4.1. Thuận lợi
- Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của
Đảng ủy Trường, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy;
- Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị
luôn giữ vững lập trường chính trị; đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo,
chỉ đạo và hành động; lấy chất lượng và hiệu quả công tác làm mục tiêu phấn
đấu; có ý thức và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
4.2. Khó khăn
- Đơn vị đảm nhận khối lượng công việc lớn, trong khi đó nhiều công
việc có tính nhạy cảm; hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ
luôn thay đổi, điều chỉnh.
- Một số vị trí việc làm đôi lúc chưa chủ động trong việc thực hiện nhiệm
vụ, còn thiếu tính sáng tạo.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-...
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH.
* Đồng Hới, ngày 21 tháng 3 năm 2014
Số: 05 - BC/CB
BÁO CÁO
Tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”;
việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận
Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XI)
Thực hiện hướng dẫn s 530-HD/ĐU ngày 12 tháng 3 m 2014 của
Đảng ủy về chuẩn bị hồ kiểm tra công tác Đảng, Chi bộ Phòng Tổ chức -
Hành chính - Tổng hợp báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TW ngày 14 tháng 5 m 2011 của B Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm
2015”; việc quán triệt y dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết
luận Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XI) như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị
Phòng T chức - Hành chính - Tổng hợp chức năng, nhiệm v tham
mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính
sách; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
công tác hành chính; công tác tổng hợp; công tác y tế trường học; công tác lễ
tân, khánh tiết.
2. Cơ cấu tổ chức:
- Cấp ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 01 đồng chí thư, 01 đồng chí
Phó Bí thư;
- Slượng đảng viên: 09 đồng chí, trong 08 đảng viên chính thức 01
đảng viên dự bị.
3. Trình độ:
- Chuyên môn: 01 Phó Giáo - Tiến sỹ; 04 thạc sỹ, 08 cử nhân; 02
Trung cấp và 02 trình độ khác;
1
Báo cáo thực hiện chỉ thị 03 năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hiện chỉ thị 03 năm 2013 - Người đăng: plazahp2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo thực hiện chỉ thị 03 năm 2013 9 10 867