Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN

Được đăng lên bởi Thanh Thuy Nguyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----o0o---BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên
Lớp
MSSV
Khoá
Nơi thực tập
Địa chỉ
Cán bộ hướng dẫn tại cơ sở
Giáo viên bộ môn PT thực tập
Thời gian thực tập

Stt
A
1
2
3
B
1
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nội dung
Thái độ học tập của sinh viên
Đạo đức
Tác phong
Chuyên cần
Nội dung bài báo cáo
Hình thức
Nội dung
Tổng cộng

Nguyễn Thị Hà
10TDS 06
3110001460
2010 – 2012
Khoa Dược – Bệnh viện Q11
72 đường số 5, CX Bình Thới, P8,Q11
Đào Duy Kim Ngà
Huỳnh Tân
Từ ngày 20/02/2012
Đến ngày 02/03/2012

Điểm tối đa
04

Điểm thực

02
01
01
06
02
04
10
Xác nhận của cơ sơ thực tập
( ký tên, đóng dấu )

1

NHẬN XÉT TẠI CƠ SỞ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày……, tháng……, năm 2012.

2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày……, tháng……, năm 2012.

3

MỤC LỤC
Lời Mở Đầu……………………………………………………………………5
Phần I: Tổng quan về cơ sở thực tập…………………………………………6
1 Bệnh viện Quận 11…………………………………………………….6
2 Khoa Dược bệnh viện………………………………………………….7
Phần II: Kết quả thực tập…………………………………………………….8
1. Công tác cung ứng thuốc……………………………………………...8
2. Tổ chức, quản lí cấp phát thuốc……………………………………….10
3. Danh Mục Thuốc Thiết Yếu Đang Sử Dụng Trong Bệnh Viện……..11
4. Bảo quản thuốc men………………………………………………….20
5.Quy chế dược chính……………………………………………………22
....6. Hướng dẫn sử dụng thuốc, phối hợp thuốc trong điều trị, phản ứng có
hại của thuốc……………………………………………………………..22
Phần III: Kết luận……………………………………………………………..27


4

Lời Mở Đầu
Thuốc là một trong những yêu cầu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc
sức khoẻ cho nhân dân nên việc cung cấp đẩy đủ về số lượng, đảm bảo về chất
lượng là trách nhiệm của ngành y tế nói chung, trong đó các bệnh viện, hiệu
thuốc, nhà thuốc đóng vai trò quan trọng. Cũng từ đó, đòi hỏi mỗi bệnh viện,
nhà thuốc phải có kiến thức, có đủ trình độ chuyên môn để cung ứng ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----o0o----
BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên : Nguyễn Thị Hà
Lớp : 10TDS 06
MSSV : 3110001460
Khoá : 2010 – 2012
Nơi thực tập : Khoa Dược – Bệnh viện Q11
Địa chỉ : 72 đường số 5, CX Bình Thới, P8,Q11
Cán bộ hướng dẫn tại cơ sở : Đào Duy Kim Ngà
Giáo viên bộ môn PT thực tập : Huỳnh Tân
Thời gian thực tập : Từ ngày 20/02/2012
Đến ngày 02/03/2012
Stt Nội dung Điểm tối đa Điểm thực
A Thái độ học tập của sinh viên 04
1 Đạo đức 02
2 Tác phong 01
3 Chuyên cần 01
B Nội dung bài báo cáo 06
1 Hình thức 02
2 Nội dung 04
Tổng cộng 10
Xác nhận của cơ sơ thực tập
( ký tên, đóng dấu )
1
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN - Người đăng: Thanh Thuy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN 9 10 193