Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần

Được đăng lên bởi thanh-luu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3079 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phụ lục 2

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
Bộ môn công nghệ
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN
Hướng dẫn chung:
- Sinh viên phải điền vào mẫu báo cáo này vào cuối mỗi tuần và nộp lại cho
cán bộ phụ trách thực tập tại doanh nghiệp.
- Cán bộ phụ trách thực tập của doanh nghiệp sẽ nhận xét vào báo cáo này
và đưa lại cho sinh viên vào thứ hai đầu tuần.
- Sinh viên sẽ nộp lại 1 bản sao cho giáo viên phụ trách thực tập và giáo
viên phụ trách duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần theo kế hoạch.
Mã 0446010036 Họ và tên:
Lưu Trí Thanh
SV
Khoa/Trung tâm
Khoa Cơ Khí
Giáo viên phụ
trách
Tên doanh nghiệp Công Ty TNHH – MTV Cơ Khí 25
đến thực tập
Tên cán bộ phụ
trách thực tập tại
doanh nghiệp
Thời
Từ:
Đến:
gian
thực tập
Khoảng Từ:
Đến:
thời
gian
báo cáo
1. Tóm tắt những nội dung đã học được trong tuần: Theo nhiệm vụ được phân
công ở doanh nghiệp và đề cương thực tập tốt nghiệp
Dưới đây là công việc cụ thể của tuần thứ 2:
1/2

Phụ lục 2

- Giúp đỡ công nhân một số công việc đ ơn giản nh ư tổng lắp gối đ ỡ
bi ,tổng lắp các chi tiết máy cưa gỗ ,cưa sắt
- Tham gia vào quá trình kiểm tra các chi tiết bích, kiểm tra đồng tâm các chi
tiết trục ,kiểm tra độ song song các chi tiết hàng kinh tế
2 . H ã y đ ư a r a bấ t kỳ n h ậ n x é t ho ặ c đ ề n gh ị n à o về c h ư ơ n g t r ì n h
t h ự c t ậ p của doanh nghiệp.
- Nắm bắt được quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí.
- Hiểu rõ hơn về công việc tổng lắp , cách thức chế tạo và sử dụng đồ
gá, các phương pháp chế tạo đồ gá ….
- Họ c t ậ p đ ư ợ c m ộ t s ố kỹ n ă n g t hự c hà n h n h ờ và o vi ệ c trực tiếp
tham gia vào quá trình tổng lắp các chi tiết

3 .N h ậ n x é t c ủa cá n b ộ p hụ t r á c h t h ự c t ậ p

2/2

Phụ lục 2

3/2

Phụ lục 2

3.Nhận xét của cán bộ phụ trách thực tập

4/2

Phụ lục 2

5/2

Phụ lục 2

2. Nhận xét của cán bộ phụ trách thực tập

6/2

...
Phụ lục 2
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
Bộ môn công nghệ
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN
Hướng dẫn chung:
- Sinh viên phải điền vào mẫu báo cáo này vào cuối mỗi tuần và nộp lại cho
cán bộ phụ trách thực tập tại doanh nghiệp.
- Cán bộ phụ trách thực tập của doanh nghiệp sẽ nhận xét vào báo cáo này
và đưa lại cho sinh viên vào thứ hai đầu tuần.
- Sinh viên sẽ nộp lại 1 bản sao cho giáo viên phụ trách thực tập giáo
viên phụ trách duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần theo kế hoạch.
SV
0446010036 Họ và tên: Lưu Trí Thanh
Khoa/Trung tâm Khoa Cơ Khí
Giáo viên phụ
trách
Tên doanh nghiệp
đến thực tập
Công Ty TNHH – MTV Cơ Khí 25
Tên cán bộ phụ
trách thực tập tại
doanh nghiệp
Thời
gian
thực tập
Từ: Đến:
Khoảng
thời
gian
báo cáo
Từ: Đến:
1. Tóm tắt những nội dung đã học được trong tuần: Theo nhiệm vụ được phân
công ở doanh nghiệp và đề cương thực tập tốt nghiệp
D i đây là công vi c c th c a tu n th 2:ướ
1/2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần - Người đăng: thanh-luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp hàng tuần 9 10 419