Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Được đăng lên bởi Trần Xuân Biên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA CT VÀ ĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Thực hiện công tác kiểm kê đất đai,
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
1. Những việc đã thực hiện
a ,Ngoại Nghiệp
- Liên hệ với 24 xã,1 thị trấn,triển khai theo kế hoạch (phụ lục kế hoạch
đính kèm.) (100% CV)
- Rà soát khoanh vẽ giữa bản đồ ảnh,bản đồ hiện trạng kiểm kê 2010,bản
đồ 3 loại rừng, bản đồ đất tổ chức.(50% CV)
- Rà soát mục đích sử dụng đất.(40% CV)
- Xác định diện tích giao theo mục đích sử dụng(đất giao nhưng chưa
thực hiện và những loại đất thực hiện rồi mà chưa giao.(20% CV)
- Xác định loại đất theo thông tư 28 (giữa thực địa và bản đồ) .(30% CV)
- Lập biên bản làm việc tại thực địa.(30% CV)
- Kí nhận kế hoạch triển khai công việc.(30% CV)
b ,Nội Nghiệp
- Khoanh vẽ 9 xã mới trên bản đồ ảnh và bản đồ hiện trạng kiểm kê 2010.
(50% CV)
- Xác định sơ bộ loại đất theo thông tư 28 và mục đích sử dụng đất. (50%
CV)
c ,Làm việc với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
- Liên hệ triển khai ngoại nghiệp 9 xã mới.(100% CV)
- Lấy giấy giới thiệu cán bộ đi điều tra. (100% CV)
- Thống nhất phương án kiểm kê đất đai của Sở Tài Nguyên và Môi
Trường. (100% CV)
- Lấy số liệu giao đất Lâm Nghiệp( Tổ chức và cá nhân) đất,giao
thông,sông suối…..(50% CV)
2. Khó khăn và thuận lợi
a ,Thuận lợi

- Đã khoanh vẽ trên bản đồ ảnh và xác định đối tượng sơ bộ trên bản đồ
hiện trạng kiểm kê 2010.
- Đã điều tra được thông tin ngoại nghiệp của 15 xã.
- Đã có thông tin sơ bộ thu thập 15 xã để lập biểu sơ bộ kiểm kê và viết
báo cáo thuyết minh theo thông tư 28.
- Sử dụng số liệu do sở tài nguyên và môi trường cung cấp:ranh giới
364,365,bản đồ 3 loại rừng,bản đồ đất tổ chức,bản đồ hiện trạng kiểm
kê 2010,bản đồ ảnh.
b ,Khó khăn
- Số liệu bản đồ hiện trạng 2010 không đúng theo hiện trạng.
- Tư liệu ảnh cũ khó đoán đọc,do cán bộ điều tra chưa có kinh nghiệm.
3. Đề xuất
a ,Nhân sự
- Tăng cường cán bộ có kinh nghiệm,chuyên môn.
b ,Thiết bị
- Bố trí một máy toàn đạc đo chỉnh lý biến động bản đồ hiện trạng đất thị
trấn Vinh Quang.
- Bố trí 4 máy GPS cầm tay xác định vị trí biến động đất giao thông,đất
tổ chức,đất khu dân cư,trụ sở của 24 xã.
4. Kế hoạch
a ,Ngoại nghiệp
- Điều tra bổ sung 15 xã cộng 9 xã mới kết thúc ngày mùng 10-4-2015.
b ,Nội nghiệp
- Hoàn thiện sản phẩm bản đồ khoanh vẽ,bản đồ hiện trạng, báo cáo
thuyết minh và hệ thống biểu kiểm kê trước ngày 15-4-2015.

Ngườ...
VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA CT VÀ ĐC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Thc hin công tác kim kê đt đai,
lp bn đ hiện trng s dng đất năm 2015 huyn Hoàng Su Phì, tnh Hà Giang.
1. Những việc đã thực hiện
a ,Ngoại Nghiệp
- Liên hệ với 24 xã,1 thị trấn,triển khai theo kế hoạch (phụ lục kế hoạch
đính kèm.) (100% CV)
- soát khoanh vẽ giữa bản đồ ảnh,bản đồ hiện trạng kiểm 2010,bản
đồ 3 loại rừng, bản đồ đất tổ chức .(50% CV)
- Rà soát mục đích sử dụng đất. (40% CV)
- Xác định diện tích giao theo mục đích sử dụng(đất giao nhưng chưa
thực hiện và những loại đất thực hiện rồi mà chưa giao .(20% CV)
- Xác định loại đất theo thông tư 28 (giữa thực địa và bản đồ) .(30% CV)
- Lập biên bản làm việc tại thực địa .(30% CV)
- Kí nhận kế hoạch triển khai công việc .(30% CV)
b ,Nội Nghiệp
- Khoanh vẽ 9 xã mới tn bản đồ ảnh và bản đồ hiện trạng kiểm kê 2010.
(50% CV)
- Xác định sơ bộ loại đất theo thông 28 và mục đích sử dụng đất. (50%
CV)
c ,Làm việc với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
- Liên hệ triển khai ngoại nghiệp 9 xã mới .(100% CV)
- Lấy giấy giới thiệu cán bộ đi điều tra. (100% CV)
- Thống nhất phương án kiểm đất đai của Sở i Nguyên Môi
Trường. (100% CV)
- Lấy số liệu giao đất Lâm Nghiệp( Tổ chức và nhân) đất,giao
thông,sông suối….. (50% CV)
2. Khó khăn và thuận lợi
a ,Thuận lợi
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ - Trang 2
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ - Người đăng: Trần Xuân Biên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 9 10 864