Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO Tình hình công tác Mặt trận quý I

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN
HUYỆN PHÚ NINH
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 05/BC-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
Tình hình công tác Mặt trận quý I,
dự kiến nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II/2015
I/ Kết quả thực hiện công tác Mặt trận quý I/2015:
1. Công tác Tổ chức-Tuyên giáo:
Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, Mặt trận huyện hướng dẫn Mặt trận
cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong năm, tiếp tục đẩy
mạnh tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Mặt trận cơ sở
tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, các
văn bản pháp luật có liên quan… trong đoàn, hội viên và nhân dân. Tổ chức các
hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 85 năm ngày
Quốc tế Phụ nữ, 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh. Tổ chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015, chào
mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Phú Ninh gắn 40 năm giải phóng quê
hương, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII
của Đảng.
Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện công tác Tổ chức-Tuyên giáo,
Phong trào, Dân chủ-Pháp luật, Dân tộc-Tôn giáo, Văn phòng, học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2015... Trên cơ sở đó,
hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực
hiện đạt kết quả. Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn
kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và thực hiện các tiêu chí “Rèn
luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trong cán bộ, công chức, viên chức cơ
quan. Qua đó, từng cá nhân trong cơ quan tự liên hệ bản thân đăng ký việc học
tập và làm theo tấm gương Bác.
Tiếp tục củng cố Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đến nay có 100%
Trưởng ban, 60% Phó ban công tác Mặt trận là đảng viên, có trên 400 Tổ đoàn
kết có đảng viên sinh hoạt. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã
Tam An, Tam Phước, Tam Vinh, thị trấn Phú Thịnh bầu bổ sung Ủy viên Ủy
ban Mặt trận TQVN xã, thị trấn do chuyển công tác, đồng thời Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận huyện ra quyết định công nhận 02 vị được bầu bổ sung vào các
chức danh Phó Chủ tịch và Ủ...
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHÚ NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC Phú Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2015
Số: 05/BC-MTTQ-BTT
BÁO CÁO
Tình hình công tác Mặt trận quý I,
dự kiến nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II/2015
I/ Kết quả thực hiện công tác Mặt trận quý I/2015:
1. Công tác Tổ chức-Tuyên giáo:
Trên sở các văn bản của cấp trên, Mặt trận huyện hướng dẫn Mặt trận
sở thực hiện công tác tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong m, tiếp tục đẩy
mạnh tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động: Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Mặt trận sở
tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, các
văn bản pháp luật liên quan… trong đoàn, hội viên nhân dân. Tổ chức các
hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 85 năm ngày
Quốc tế Phụ nữ, 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh. Tổ chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Ất Mùi m 2015, chào
mừng kỷ niệm 10 m thành lập huyện Phú Ninh gắn 40 m giải phóng q
hương, chào mừng Đại hội Đảng c cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII
của Đảng.
Xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện công tác Tổ chức-Tuyên giáo,
Phong trào, Dân chủ-Pháp luật, Dân tộc-Tôn giáo, Văn phòng, học tập làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2015... Trên sở đó,
hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực
hiện đạt kết quả. Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về học tập chuyên đ năm 2015 “Học tập làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn với nhân dân; đoàn
kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” thực hiện c tiêu chí “Rèn
luyện cách người cán bộ Mặt trận” trong cán bộ, công chức, viên chức
quan. Qua đó, từng nhân trong quan tự liên hệ bản thân đăng việc học
tập và làm theo tấm gương Bác.
Tiếp tục củng cố Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đến nay 100%
Trưởng ban, 60% Phó ban công tác Mặt trận đảng viên, trên 400 T đoàn
kết đảng viên sinh hoạt. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tam An, Tam Phước, Tam Vinh, thị trấn Phú Thịnh bầu bổ sung y viên Ủy
ban Mặt trận TQVN xã, thị trấn do chuyển công tác, đồng thời Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận huyện ra quyết định công nhận 02 vị được bầu bổ sung vào các
chức danh Phó Chủ tịch Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN
Tam Đại.
BÁO CÁO Tình hình công tác Mặt trận quý I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO Tình hình công tác Mặt trận quý I - Người đăng: Nguyễn Hoàng Gia Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÁO CÁO Tình hình công tác Mặt trận quý I 9 10 654