Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------oOo------

Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU
NĂM ……
Số
TT
1

Họ và Tên
2

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng
năm
sinh
3

Giới
tính

Ngày vào làm
việc tại doanh
nghiệp

4

5

Loại hợp
đồng LĐ
ký với
DN
6

Chức
danh
công việc

Trình độ
chuyên
môn

7

8

Thời hạn đào tạo
Ngày bắt
đầu
9

Ngày kết
thúc
10

Ngành
nghề đào
tạo

Nước đến

11

12

Ngày
tháng
năm
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mức sinh
hoạt phí
hàng
tháng
13

...
Tên doanh nghiệp: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện thoại: -------oOo------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU
NĂM ……
Số
TT
Họ và Tên
Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
tính
Ngày vào làm
việc tại doanh
nghiệp
Loại hợp
đồng LĐ
ký với
DN
Chức
danh
công việc
Trình độ
chuyên
môn
Thời hạn đào tạo
Ngành
nghề đào
tạo
Nước đến
Mức sinh
hoạt phí
hàng
tháng
Ngày bắt
đầu
Ngày kết
thúc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Người lập biểu Ngày tháng năm
(Ghi rõ họ tên) Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 9 10 694