Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……… VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Cơ quan chủ quản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
---------------

.........., ngày........ tháng........năm .......
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……...
Kính gởi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công
Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP
Số
TT

1
I
II
1
2
III

1
2
3
IV
1
2
a
b

Nội dung

2
Tổng số lao động có mặt vào
01/1/2005
Số lao động tăng, giảm trong năm
2005
Số lao động tăng trong kỳ
Số lao động giảm trong kỳ
Số lao động có mặt vào 31/12/2005
Số lao động có giao kết hợp đồng lao
động
Trong đó hình thức hợp đồng lao động
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng
Thời hạn dưới 12 tháng
Dự kiến tuyển lao động của năm 2006
Tổng số lao động dự kiến tuyển
Hình thức tuyển
Tự tuyển
Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lao động
Tổng số
LĐ
3

Trong đó
nữ
4

Số LĐ đã
qua đào
tạo

Ghi
chú

5

6

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột số 5: Ghi rõ số lao động đã qua đào tạo trong tổng số lao động đã thống kê tại cột
3.

...
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Cơ quan chủ quản:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
---------------
.........., ngày........ tháng........năm .......
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……...
Kính gởi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công
Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP
Số
TT
Nội dung Lao động Số LĐ đã
qua đào
tạo
Ghi
chú
Tổng số
Trong đó
nữ
1 2 3 4 5 6
I Tổng số lao động có mặt vào
01/1/2005
II Số lao động tăng, giảm trong năm
2005
1 Số lao động tăng trong kỳ
2 Số lao động giảm trong kỳ
III Số lao động có mặt vào 31/12/2005
Số lao động có giao kết hợp đồng lao
động
Trong đó hình thức hợp đồng lao động
1 Không xác định thời hạn
2 Xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng
3 Thời hạn dưới 12 tháng
IV Dự kiến tuyển lao động của năm 2006
1 Tổng số lao động dự kiến tuyển
2 Hình thức tuyển
a Tự tuyển
b Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……… VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG - Trang 2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……… VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……… VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 9 10 650