Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số

điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN ĐƠN VỊ
SỐ:
/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM ……………. (HOẶC NĂM …………)
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ………………………
Số
T
T

TÊN
NGƯỜ
I LAO
ĐỘNG
NƯỚC
NGOÀ
I

Tuổ
i

1

2

3

I
1
2
..
II
1
2
..

Giới tính

Số lao
động
tăng

Na
m

5

Trìn
h độ

N
ữ

4

Quố
c
tịch

6

7

Chứ
c
danh
đang
làm

Mức
lươn
g

8

9

Thời hạn làm việc

Thờ
i
hạn
làm
việc

Ngà
y bắt
đầu

Ngà
y hết
hạn

10

11

12

Thời hạn
giao kết
HĐLĐ
Dướ Từ
i1
1- 3
năm
nă
m

13

14

Cấp giấy phép

Khôn
g
thuộc
diện
cấp
GPL
Đ
15

Đã
cấp
GPLĐ
(ghi
theo
số
GPLĐ
)
16

Đang
làm
thủ
tục
cấp
GPL
Đ

Số
LĐ
gia
hạn
GPL
Đ

17

18

Số lao
động
giảm

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: cột 23: Số lao động có mặt cuối kỳ là tổng số lao động Việt Nam và lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo.

Lý do giảm

GPL
Đ hết
thời
hạn

Chấm
dứt
HĐL
Đ
trước
thời
hạn

GPL
Đ bị
cơ
quan
NN
thu
hồi

Khá
c

19

20

21

22

Tổn
g số
LĐ
có
mặt
cuối
kỳ

LĐ
nước
ngoà
i

Gh
i
ch
ú

23

24

25

...
MU S 9: Ban hành m theo Thông số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của BLao động - Thương binh Xã hội hướng dn thi nh mt s
điều ca Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày ca Chính ph v tuyn dng và qun lý người nước ngoài làm vic ti Vit Nam.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÊN ĐƠN VỊ
S: /
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------------------------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH S DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM ……………. (HOẶC NĂM …………)
Kính gi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ………………………
Gii tính
Thi hn làm vic
Thi hn
giao kết
HĐLĐ
Cp giy phép
Lý do gim
S
T
T
Tu
i
Na
m
N
Qu
c
tch
Trìn
h độ
Ch
c
danh
đang
làm
Mc
lươn
g
Th
i
hn
làm
vic
Ngà
y bt
đầu
Ngà
y hết
hn
Dướ
i 1
năm
T
1- 3
m
Khôn
g
thuc
din
cp
GPL
Đ
Đã
cp
GPLĐ
(ghi
theo
s
GPLĐ
)
Đang
làm
th
tc
cp
GPL
Đ
S
gia
hn
GPL
Đ
GPL
Đ hết
thi
hn
Chm
dt
HĐL
Đ
trước
thi
hn
GPL
Đ bị
quan
NN
thu
hi
Khá
c
Tn
g s
mt
cui
k
nước
ngoà
i
Gh
i
ch
ú
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
I
1
2
..
II
1
2
..
Nơi nhn:
- Như trên;
- Lưu đơn v.
Người s dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: ct 23: Số lao động có mt cui k là tng s lao động Việt Nam và lao động nước ngoài cui k báo cáo.
Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 9 10 259