Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 5 năm

Được đăng lên bởi dunghari1302
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 311 /BC - UBND

Xuân Thành, ngày 03 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 5 năm
(2011 – 2015) và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH
NHÀ NƯỚC 5 NĂM 2011-2015
I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn:
- Theo giá cố định (1994) Đạt mức tăng trưởng là 14,77% ( NQ 14,43%), trong
đó nông lâm nghiệp là 7,78% (NQ 7,73%), công nghiệp và xây dựng là 20,81% (NQ
20,72%), dịch vụ là 20,27% (NQ 19,99%). Theo giá hiện hành: Đạt mức tăng trưởng là
24,04% (NQ 19,11%), trong đó nông lâm nghiệp là 17,62% (NQ 14,87%), công nghiệp
và xây dựng là 30,67% (NQ 23,13%), dịch vụ là 31,04% (NQ 23,29%).
- Về cơ cấu kinh tế: Tiếp tục chuyển dịch đúng hướng theo cơ cấu thành phần
kinh tế Nông - Lâm nghiệp giảm và tăng cơ cấu Công nghiệp và xây dựng. Cụ thể:
Nông - Lâm nghiệp từ 56,6% năm 2010 xuống còn 43,4% năm 2015; Công nghiệp Xây dựng tăng từ 26,2% năm 2010 lên 34% năm 2015; Dịch vụ tăng từ 17,2% năm
2010 lên 22,6% năm 2015.
2. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất theo giá cố định: Đạt
mức tăng trưởng 21,78% (NQ 20,36%). Theo giá hiện hành đạt mức tăng trưởng
28,73% (NQ 26,29%). CN-TTCN phát triển theo hướng gắn với nông nghiệp, hình
thành các cơ sở chế biến nông sản với quy mô vừa và nhỏ gắn với vùng nguyên liệu tại
địa phương như: có 05 cơ sở sơ chế hạt điều, 01 cơ sở chế biến mỳ, 02 cơ sở sản xuất
gạch xây dựng, các cơ sở mộc, cơ khí nhỏ…Nhìn chung các cơ sở công nghiệp, TTCN
hoạt động có hiệu quả, bảo đảm tái sản xuất của doanh nghiệp.
3. Trên lĩnh vực nông lâm nghiệp:
Trong 5 năm qua xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ:
Tập trung phát triển mạnh các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao gắn với chương
trình phát triển cây con chủ lực của huyện, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển
giao ứng dụng KHKT, tích cực sử dụng các loại giống mới vào trồng trọt. đã tập trung
chỉ đạo chuyển diện tích chuyên canh cây lúa không hiệu quả sang 1 vụ lúa 2 vụ màu
hoặc rau, đồng thời chỉ đạo tăng diện tích vụ đông xuân tại khu vực Tân hữu lên 20ha
(trước đây đất tại khu vực này vụ đông xuân không canh tác). Đối với cây lâu năm đả
chuyển 425 ha các loại cây cho hiêu quả kinh tế không cao sang các loại cây cho hiệu
quả kinh tế cao như cây cao su, tiêu …
- Giá trị sản xuất theo giá cố định ngành nông nghiệp đạt tỷ lệ tăng trưởng 8,90%
(NQ 8,90%), lâm nghiệ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN THÀNH
Số: 311 /BC - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Xuân Thành, ngày 03 tháng 10 năm 2015
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 5 năm
(2011 – 2015) và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH
NHÀ NƯỚC 5 NĂM 2011-2015
I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn:
- Theo giá cố định (1994) Đạt mức tăng trưởng 14,77% ( NQ 14,43%), trong
đó nông lâm nghiệp 7,78% (NQ 7,73%), công nghiệp xây dựng 20,81% (NQ
20,72%), dịch vụ 20,27% (NQ 19,99%). Theo giá hiện hành: Đạt mức tăng trưởng
24,04% (NQ 19,11%), trong đó nông lâm nghiệp là 17,62% (NQ 14,87%), công nghiệp
và xây dựng là 30,67% (NQ 23,13%), dịch vụ là 31,04% (NQ 23,29%).
- Về cấu kinh tế: Tiếp tục chuyển dịch đúng hướng theo cấu thành phần
kinh tế Nông - Lâm nghiệp giảm và tăng cấu Công nghiệp xây dựng. Cụ thể:
Nông - Lâm nghiệp từ 56,6% năm 2010 xuống còn 43,4% năm 2015; Công nghiệp -
Xây dựng tăng từ 26,2% năm 2010 lên 34% m 2015; Dịch vụ tăng t 17,2% năm
2010 lên 22,6% năm 2015.
2. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất theo giá cố định: Đạt
mức tăng trưởng 21,78% (NQ 20,36%). Theo giá hiện hành đạt mức tăng trưởng
28,73% (NQ 26,29%). CN-TTCN phát triển theo hướng gắn với nông nghiệp, hình
thành các sở chế biến nông sản với quy vừa nhỏ gắn với vùng nguyên liệu tại
địa phương như: 05 sở chế hạt điều, 01 sở chế biến mỳ, 02 sở sản xuất
gạchy dựng, các sở mộc, khí nhỏ…Nhìn chung các sở công nghiệp, TTCN
hoạt động có hiệu quả, bảo đảm tái sản xuất của doanh nghiệp.
3. Trên lĩnh vực nông lâm nghiệp:
Trong 5 năm qua đã tập trung chuyển đổi cấu y trồng, cấu mùa vụ:
Tập trung phát triển mạnh các loại cây trồng hiệu quả kinh tế cao gắn với chương
trình phát triển cây con chủ lực của huyện, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển
giao ứng dụng KHKT, tích cực sử dụngc loại giống mới vào trồng trọt. đã tập trung
chỉ đạo chuyển diện tích chuyên canh cây lúa không hiệu quả sang 1 vụ lúa 2 vụ màu
hoặc rau, đồng thời chỉ đạo tăng diện tích vụ đông xuân tại khu vực Tân hữu lên 20ha
(trước đây đất tại khu vực này vụ đông xuân không canh tác). Đối với cây lâu năm đả
chuyển 425 ha các loại cây cho hiêu quả kinh tế không cao sang các loại cây cho hiệu
quả kinh tế cao như cây cao su, tiêu …
- Giá trị sản xuất theo giá cố định ngành nông nghiệp đạt tỷ lệ tăng trưởng 8,90%
(NQ 8,90%), lâm nghiệp 9,69% (NQ 7,92%), thủy sản 11,77% (NQ 11,75%).
1
Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 5 năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 5 năm - Người đăng: dunghari1302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 5 năm 9 10 708