Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Được đăng lên bởi nongtrong89
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CAO CHƯƠNG

Số: 15/BC - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Chương, ngày 20 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
I. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã
- Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân
xã tập trung chỉ đạo, điều hành trên cơ sở xây dựng Chương trình công tác năm
2015 của Uỷ ban nhân dân xã. Lãnh đạo UBND xã xác định rõ những nhiệm vụ
trọng tâm, trọng điểm cần tập trung cao sự chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến
tích cực trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.
- Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo lịch mùa
vụ, phòng chống dịch bệnh phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Trồng
rừng theo đúng kế hoạch, Chỉ đạo giải quyết, ứng phó kịp thời các vấn đề phát sinh
trên địa bàn xã, như: dịch bệnh phát sinh ở cây trồng, vật nuôi, thiên tai, sạt lở đất,
cháy rừng. Tăng cường công tác phòng chống bão, lũ quét, chuẩn bị sẵn sàng các
phương án khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn xã, đảm bảo ổn
định đời sống sản xuất của nhân địa phương.
- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người, nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho
người nghèo, trẻ em, gia đình chính sách, người có công. Thực hiện tốt chính sách
Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các
ngày lễ lớn năm 2015, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên
truyền theo kế hoạch.Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng - An ninh , củng cố và duy
trì trật tự, an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương
trình phòng chống tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, đặc biệt là tội
phạm ma túy, tệ nạn xã hội khác. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyên, tuyển
quân theo kế hoạch cấp trên giao.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Triển khai thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế
hoạch đã đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới năm 2015.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục
pháp luật và chỉ đạo tác điều hành Uỷ ban nhân dân và ban hành các văn bản kịp

thời...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ CAO CHƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/BC - UBND 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
I. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã
- Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân
tập trung chỉ đạo, điều hành trên sở y dựng Chương trình công tác năm
2015 của Uỷ ban nhân dân xã. Lãnh đạo UBND xác định những nhiệm vụ
trọng tâm, trọng điểm cần tập trung cao sự chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến
tích cực trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.
- y ban nhân dân tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo lịch mùa
vụ, phòng chống dịch bệnh phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Trồng
rừng theo đúng kế hoạch, Chỉ đạo giải quyết, ứng phó kịp thời các vấn đề phát sinh
trên địa bàn xã, như: dịch bệnh phát sinh cây trồng, vật nuôi, thiên tai, sạt lở đất,
cháy rừng. Tăng cường công tác phòng chống bão, quét, chuẩn bị sẵn sàng các
phương án khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra trên địa bàn xã, đảm bảo ổn
định đời sống sản xuất của nhân địa phương.
- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh người, nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho
người nghèo, trẻ em, gia đình chính sách, người công. Thực hiện tốt chính sách
Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm c
ngày l lớn năm 2015, c hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên
truyền theo kế hoạch.Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng - An ninh , củng cố và duy
trì trật tự, an ninh, an toàn hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương
trình phòng chống tội phạm, giải quyết kịp thời c vấn đề hội, đặc biệt tội
phạm ma túy, tệ nạn xã hội khác. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyên, tuyển
quân theo kế hoạch cấp trên giao.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công c quản đất đai trên địa bàn. Triển khai thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế
hoạch đã đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới năm 2015.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục
pháp luật chỉ đạo tác điều hành Uỷ ban nhân dân ban hành các văn bản kịp
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 - Người đăng: nongtrong89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, An ninh Quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 9 10 251