Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tổng kết 01 thực hiện chỉ thị 03 năm 2012

Được đăng lên bởi thanhconguy1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN KIẾN THUỴ
CHI BỘ TRUNG TÂM TDTT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số: 23-BC/CBTDTT

Kiến Thụy, ngày 14 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/201 1 của
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Công văn số 665-CV/HU ngày 26/11/2012 của Ban thường vụ
Huyện Ủy về sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày
14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Trung tâm TDTT huyện báo cáo kết quả như
sau:
1. Những kết quả năm đầu triển khai thực hiện Chỉ thị:
- Về công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai, ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí
thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy về triển khai thực hiện Chỉ
thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Chi bộ đã xây
dựng Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 05/01/2011 và hướng dẫn 01-HD/CB ngày
10/01/2011 thực hiện đăng kí nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ đạo của Đảng cấp trên gắn với việc lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Ngành.
Cấp ủy đã tiến hành tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu, học
tập, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy
Kiến Thụy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm
2015 thông qua sinh hoạt Chi bộ. Chỉ đạo Công đoàn tổ chức cho các quần chúng
nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị,
Kế hoạch 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản chỉ
đạo của Đảng cấp trên và Kế hoạch 01-KH/CB của Chi bộ ngày 05/01/2011 về triển
khai thực hiện Chỉ thị 03 của BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Hướng dẫn 01-HD/CB ngày
10/01/2011 về thực hiện đăng kí nội dung làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi có Hướng dẫn của Huyện ủy, Chi bộ đã ban hành Hướng dẫn về
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo
đó, xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ,...
ĐNG B HUYN KIN THU
CHI B TRUNG TÂM TDTT
*
S: 23-BC/CBTDTT
ĐNG CNG SN VIT NAM
Kiến Thy, ngày 14 tháng 12 năm 2012
BÁO CÁO
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/201 1 của
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Công văn số 665-CV/HU ngày 26/11/2012 ca Ban thưng v
Huyn y về sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày
14/5/2011 của B Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Trung tâm TDTT huyện báo cáo kết quả như
sau:
1. Những kết quả m đầu triển khai thực hiện Ch thị:
- Vcông tác chđạo và tchức triển khai, ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ Cnh trị, Kế hoạch 03-KH/TW ny 01/7/2011 của Ban Bí
thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy về triển khai thực hiện Ch
thị số 03-CT/TW ny 14/5/2011 ca Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm ơng đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Chi bộ đã xây
dựng Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 05/01/2011 hướng dẫn 01-HD/CB ngày
10/01/2011 thực hiện đăng nội dung Học tập m theo tưởng, tấm gương
đạo đức, phong cách Hồ C Minh” theo chđạo của Đng cấp tn gắn với việc nh
đạo, chđạo thực hiện nhim vụ cnh trị được giao của Ngành.
Cấp ủy đã tiến nh tchức cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu, học
tập, quán triệt Ch thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 ca Bộ Cnh trị, Kế hoạch 03-
KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy
Kiến Thụy về trin khai thực hiện Chthị số 03-CT/TW ca Bộ Chính trị về tiếp tục
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm
2015 thông qua sinh hoạt Chi bộ. Chỉ đạo Công đoàn t chức cho c quần chúng
nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính tr,
Kế hoạch 03-KH/TW ny 01/7/2011 của Ban tTrung ương, các n bản chỉ
đạo của Đảng cấp trên và Kế hoạch 01-KH/CB của Chi bộ ngày 05/01/2011 về trin
khai thực hiện Chỉ thị 03 của BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
ơng đạo đức H C Minh t nay đến năm 2015; ớng dẫn 01-HD/CB ngày
10/01/2011 v thực hiện đăng kí nội dung làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi có ớng dẫn của Huyện ủy, Chi bđã ban hành ớng dẫn v
học tập m theo tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách H Chí Minh. Theo
đó, y dựng các tiêu chí vchuẩn mực đạo đức cho n bộ, đảng vn và quần chúng
để thường xun tu ỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy
vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất n bộ lãnh đạo chchốt tchi bộ, Giám
đốc, Chủ tịch ng đoàn cơ quan u cao tính ơng mẫu, đi đầu để n bộ, đảng
viên và quần chúng học tập, noi theo trên hầu hết các mặt: Ý thức chấp hành các Ch
báo cáo tổng kết 01 thực hiện chỉ thị 03 năm 2012 - Trang 2
báo cáo tổng kết 01 thực hiện chỉ thị 03 năm 2012 - Người đăng: thanhconguy1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
báo cáo tổng kết 01 thực hiện chỉ thị 03 năm 2012 9 10 381