Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03

Được đăng lên bởi Nam Enter
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 42573 lần   |   Lượt tải: 93 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÀ BẮC
ĐẢNG UỶ XÃ HÀO LÝ
*
Số: -BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hào Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về việc
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
Thực hiện Kế hoạch số: 93-KH/HU ngày 08/12/2014 của Huyện ủy Đà
Bắc về việc Đánh giá kết quả thực hiện năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ
thị 03-CT/TW; Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
Đảng ủy xã Hào Lý xây dựng báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số
03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:
1. Những kết quả đạt được.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và
trong các tầng lớp nhân dân được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn
với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của
Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách trong
xây dựng Đảng hiện nay". Đến nay, đã hình thành về mặt tổ chức và cơ chế chỉ
đạo thực hiện từ xã đến cơ sở. Trong đó, 8 nhóm nhiệm vụ được nêu trong Chỉ
thị 03 đều đã được triển khai thực hiện, nhất là tập trung tuyên truyền, quán triệt
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng ủy giao cho các Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên, bám sát chương trình
hành động, kế hoạch triển khai việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh" tiến hành đầy đủ các nội dung bảo đảm có chất lượng, thiết thực và cụ
thể, đi vào chiều sâu, tạo ra chuyển biến thật sự về nhận thức đạo đức Hồ Chí
Minh, về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng
phí.
Trong 4 năm qua, Đảng ủy cùng với Chi ủy các chi bộ đưa việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường
xuyên trong toàn Đảng bộ, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong sinh hoạt giao ban định kỳ hàng tuần của Đảng bộ, sinh hoạt định kỳ
hàng tháng của các chi bộ trong Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ

1

gắn với những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh
thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục.
Việc triển khai tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy quan tâm tổ chức thực h...
ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÀ BẮC
ĐẢNG UỶ XÃ HÀO LÝ
*
Số: -BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hào Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2015
BÁO CÁO
Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về việc
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
Thực hiện Kế hoạch số: 93-KH/HU ngày 08/12/2014 của Huyện ủy Đà
Bắc v việc Đánh giá kết quả thực hiện năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ
thị 03-CT/TW; Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
Đảng ủy Hào Lý y dựng báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số
03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của B Chính trị v việc “Học tập làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:
1. Những kết quả đạt được.
Việc học tậplàm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh trong Đảng và
trong các tầng lớp nhân dân được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn
với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của
Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 v "Một svấn đề cấp bách trong
xây dựng Đảng hiện nay". Đến nay, đã hình thành về mặt tổ chức và chế chỉ
đạo thực hiện t xã đến sở. Trong đó, 8 nhóm nhiệm vụ được nêu trong Chỉ
thị 03 đều đã được triển khai thực hiện, nhấttập trung tuyên truyền, quán triệt
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng ủy giao cho các Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên, bám sát chương trình
hành động, kế hoạch triển khai việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh" tiến hành đầy đủ c nội dung bảo đảm có chất lượng, thiết thực và cụ
thể, đi vào chiều sâu, tạo ra chuyển biến thật sự v nhận thức đạo đức Hồ Chí
Minh, về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng
phí.
Trong 4 năm qua, Đảng ủy cùng với Chi ủy các chi bộ đưa việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đc H Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường
xuyên trong toàn Đảng bộ, đồng thời triển khaiu rộng cuộc vận động học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong sinh hoạt giao ban đnh kỳ hàng tuần của Đảng bộ, sinh hoạt định kỳ
hàng tháng của các chi bộ trong Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ
1
Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 - Người đăng: Nam Enter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 9 10 165