Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết 4 năm việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Dang Van Nam
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH
ĐẢNG ỦY XÃ HÒA NINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Số: 08/BC-BCĐ

BÁO CÁO
Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động
”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số
17-KH/TU ngày 31/01/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động học tập và
làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Căn cứ Hướng dẫn số 35-HD/BCĐ, ngày 7 tháng 10 năm 2010 của Ban chỉ
đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh về
tổng kết 4 năm cuộc vận động.
Sau 4 năm (từ 2007 đến 2010) tổ chức triển khai, thực hiện; Ban chỉ đạo
cuộc vận động Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động
"Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Đặc điểm tình hình:
Tháng 4/2007, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh bắt đầu triển khai, thực hiện
cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thời điểm
này Đảng bộ khối có 66 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 2500 đảng viên. Đến
nay Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 55 chi đảng bộ cơ sở (31 đảng bộ và 24 chi
bộ cơ sở), với tổng số 2615 đảng viên.
2. Thuận lợi, khó khăn:
2.1. Thuận lợi:
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh bao gồm các tổ chức cơ sở đảng ở các sở,
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đảng uỷ khối luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp,
thường xuyên của Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ; sự hướng dẫn thường
xuyên của các Ban xây dựng đảng Tỉnh uỷ; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp uỷ
trong Đảng bộ khối và các Ban chuyên môn của Đảng uỷ; đảng viên trong Đảng bộ
khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao được rèn
luyện và trưởng thành qua thực tiễn. Đặc biệt hầu hết các đồng chí bí thư cấp uỷ cơ
sở đều là lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
2.2. Khó khăn:
- Cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở đều là kiêm nhiệm, công việc chuyên
môn nhiều nên chưa dành thời gian hợp lý cho công tác đảng. Đội ngũ cán bộ làm
công tác đảng chuyên trách của Đảng bộ khối trong những năm qua còn thiếu so

với yêu cầu nhiệm vụ do vậy phần nào đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng đảng ở
cơ sở và của Đảng bộ khối cơ quan tỉnh. Đồng thời chịu ảnh hưởng của một số tác
động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác chỉ đạo triển khai cuộc vận động
1.1. Về thành lập Ban chỉ đạo công tác triển khai cuộc vận động:
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 31/1/...
ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH
ĐNG Y XÃ A NINH
Số: 08/BC-BCĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2010
BÁO CÁO
Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động
”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số
17-KH/TU ngày 31/01/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động học tập và
làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Căn cứ Hướng dẫn số 35-HD/BCĐ, ngày 7 tháng 10 năm 2010 của Ban chỉ
đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh về
tổng kết 4 năm cuộc vận động.
Sau 4 m (từ 2007 đến 2010) tổ chức triển khai, thực hiện; Ban chỉ đạo
cuộc vận động Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động
"Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Đặc điểm tình hình:
Tháng 4/2007, Đảng bộ khối các quan tỉnh bắt đầu triển khai, thực hiện
cuộc vận động "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thời điểm
này Đảng bộ khối có 66 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 2500 đảng viên. Đến
nay Đảng bộ khối các quan tỉnh 55 chi đảng bộ sở (31 đảng bộ 24 chi
bộ cơ sở), với tổng số 2615 đảng viên.
2. Thuận lợi, khó khăn:
2.1. Thuận lợi:
Đảng bộ khối các quan tỉnh bao gồm các tổ chức sở đảng các sở,
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đảng uỷ khối luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp,
thường xuyên của Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ; sự hướng dẫn thường
xuyên của các Ban xây dựng đảng Tỉnh uỷ; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp uỷ
trong Đảng bộ khối và các Ban chuyên môn của Đảng uỷ; đảng viên trong Đảng bộ
khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao được rèn
luyện và trưởng thành qua thực tiễn. Đặc biệt hầu hết các đồng chí bí thư cấp uỷ
sở đều là lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
2.2. Khó khăn:
- n bộ làm công c đảng sở đều kiêm nhiệm, công việc chuyên
môn nhiều nên chưa dành thời gian hợp cho công tác đảng. Đội ngũ cán bộ làm
công tác đảng chuyên trách của Đảng bộ khối trong những năm qua còn thiếu so
Báo cáo tổng kết 4 năm việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng kết 4 năm việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: Dang Van Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo tổng kết 4 năm việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 628