Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-BCT

Được đăng lên bởi Nguyen Son
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY LỘC NINH
*
Số 534-BC/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lộc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(giai đoạn 2011-2014)
Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
Huyện ủy Lộc Ninh báo cáo kết quả 4 năm thực hiện chỉ thị như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO:
Sau khi có Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày
04/10/2011 của Tỉnh ủy Bình Phước, Huyện ủy Lộc Ninh đã xây dựng Kế hoạch
số 17-KH/HU ngày 31/10/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày
14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Quyết định số 191-QĐ/HU
ngày 11/11/2011 thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm 26 đồng chí; ban hành
quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời,
chỉ đạo các cơ sở đảng thành lập Bộ phận giúp việc và xây dựng kế hoạch công
tác hàng năm của Bộ phận giúp việc ở cấp mình. Hàng năm, Huyện ủy xây dựng
kế hoạch học tập chuyên đề theo chủ đề từng năm và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở
đảng trong huyện tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, mỗi quý Bộ phận giúp việc huyện tổ chức họp đánh giá tình hình
triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của từng thành
viên và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Vì vậy,
trong 4 năm qua công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã đạt được những kết
quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức
của cán bộ công chức và xã hội, tạo tiền đề cho kinh tế của địa phương phát
triển.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC MẶT CỤ THỂ NHƯ SAU:
1. Việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương:
Việc thực hiện nêu gương giúp cho cán bộ, đảng viên vững vàng hơn về
bản lĩnh ...
 
 




 !"#$"%&"'"()*+,-./+0+1//
$234"5"6(78%9:$;<.!="7%&$">$?97-@-!"AB
C!DE;=B;F$G"5%"
H%3%;B=1//*1/I
 !"#$%&'()*+**!,-./%
01"234!56)70"#!8!930(:(;<='>?'57<5@!A.B"C
)#,)D-!"EF<!F<G2HI !"#!$%>JK
JKLMNOMP
 G" !L $ % J & 0( M2 <7! J M '()
*+**!,$,)N>O!C)#,)D-!"5PQR)S 'M2<7!
J*TM'()**+**01/"UG" !"#$%J'()
*+**!,-./%01"234!56)70"#!8!930(:(;<=
'>?'57<5@!A.B"V)52+*WX)25%J*Y*X
'()****+**(:93-39'"Z30"#!>['04)#,)018!
930(:(;<='>?'57<5@!A.B"'A+\5A'!.WE(
H)!2<75-'C3R!]'"#04!4U!<V'(0"^_A'["C
!$57<!F!!?J`5I'(:93-39'"Z30"#!0(QR)S 'G2<7!!]'
F!('!,-39'"Z30"#!`!=3N_('C)#,)QR)S '
G2<7!8!93!)^51;<!,51V'0(!$57<!F!!=3,)!?J`
5I'/<')#a!@!8!93!F!!)^5101>>`'C='>?'57<5@!
A.B"!<!FE-C5I'0"^C!]'!@!C0"^!@!!,!?HC5?0%_
A'["Cb"Hc-39'"Z30"#!)#a!@!835F'"FNN
/"UG" !"#C/ZG"'"#CG"U5"U/F!"#!,V'(
0"^0(QF!5%d'"#04/8'R/<'["'""23;<_eN09)C
/<'H!]'F!/"UG" !"#0"#!8!930(:(;<=
'>?'57<5@!A.B"/^5%E()#D-!"5P575>f!d'G2
HI.!! !C'L33gG]'h/<'0"#!QR)S '!F!!6 !57<5@!
!,!FE-!]'!@!0(QP-"C7<"151!<G"2!,5%3>?'3F
/"U_
JQRSMTUVWXYZTP
/J%&$"#$"%&S[.;("//*S+,786\$""%&!][DEP
e"#! !"#^'>?''"Z3!<!FE-C5I'0"^0d'0('?01
EI:i!./%C !"#!@!/F!C"#045>f!'"<C'>?'j0(
báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-BCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-BCT - Người đăng: Nguyen Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-BCT 9 10 315