Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tổng kết công tác đoàn

Được đăng lên bởi hongly23175
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BCH ®oµn x· tiªn h¶i
Chi ®oµn: Trêng TH Tiªn H¶i

§oµn Thanh Niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh.

B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn thanh niªn nhiÖm k× 2008- 2010
vµ ph¬ng híng nhiÖm vô nhiÖm k× 2010- 2012
PhÇn thø nhÊt: B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn thanh niªn nhiÖm k× 2008- 2010
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý, tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ.
Trong nhiÖm k× 2008- 2010, díi sù l·nh ®¹o cña §oµn x· Tiªn H¶i còng nh Chi bé
cïng víi sù quan t©m cña BGH nhµ trêng mµ chi ®oµn trêng TiÓu häc ®· thu ®îc nhiÒu kÕt
qu¶ tèt ®Ñp:
1/ VÒ t tëng chÝnh trÞ: §oµn trêng cã thuËn lîi lµ 100% c¸c ®/c ®oµn viªn ®Òu lµ
GV, CNV chøc, tØ lÖ §¶ng viªn chiÕm 64,28%. Do vËy , trong c«ng t¸c c¸c ®/c ®Òu cã ý
thøc tù rÌn luyÖn, tu dìng häc hái phÊn ®Êu víi khÈu hiÖu: “ mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng s¸ng cho HS noi theo”. §ång chÝ nµo còng gi÷ v÷ng lËp trêng t tëng v÷ng vµng, cã
phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu v¬n lªn.
2/ Hµnh ®éng c¸ch m¹ng: c«ng viÖc chÝnh cña c¸c ®/c lµ c«ng viÖc d¹y häc vµ c«ng
t¸c x· héi. §øng tríc c«ng viÖc lín lao mµ ngµnh vµ nhµ trêng giao cho, víi lßng yªu nghÒ
mÕn trÎ, c¸c ®/c ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh víi tÊm lßng: “ TÊt c¶ v×
häc sinh th©n yªu” ®oµn trêng ®· thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp.
a/ VÒ c«ng t¸c phæ cËp: Ngay tõ ®Çu n¨m häc c¸c ®/c ®· n¾m ch¾c sÜ sè cña líp
m×nh, ph©n lo¹i tõng ®èi tîng, n¾m râ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh gia ®×nh tõng häc sinh. Quan hÖ
gi÷a GV vµ HS, gi÷a GV vµ PH. HS vui vÎ ®Õn trêng, HS coi thÇy c« gi¸o nh ngêi cha mÑ
thø 2 cña m×nh. Ngoµi ra c¸c ®/c cßn phèi hîp víi c¸c tæ chøc x· héi kh¸c nh c¸c ®oµn thÓ
ë ®Þa ph¬ng, héi phô huynh. ChÝnh v× vËy, trong nhiÒu n¨m qua, trêng lu«n gi÷ v÷ng vÒ
chuÈn PCGDTH §§T.
b/ VÒ c«ng t¸c trÝ dôc: ®Ó ®¹t chØ tiªu ®Ò ra th× vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é chuyªn
m«n nghiÖp vô lµ rÊt quan träng. ChÝnh v× thÕ ngay tõ ®Çu nhËn líp, c¸c ®/c ®· nghiªn cøu
kÜ néi dung ch¬ng tr×nh SGK cña líp m×nh ®Ó d¹y, tÝch cùc dù giê häc hái kinh nghiÖm cña
b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, s«i næi th¶o luËn trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n. C¸c ®/c cßn
häc hái thªm kinh nghiÖm ë trêng b¹n qua c¸c ®ît héi gi¶ng cÊp huyÖn.
N¨m häc 2010- 2011, víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña m×nh vµ sù gióp ®ì cña c¸c ®/c trong trêng mµ c«ng t¸c trÝ dôc ®¹t kÕt qu¶ ®¸ng biÓu d¬ng:
Líp
GV phô tr¸ch
CL cuèi n¨m
To¸n
TV
1A
Vò ThÞ ThuËn
100%
100%
1B
Hoµng ThÞ Thanh Hêng
100%
100%
2B
Tr¬ng ThÞ Hång Lý
100%
100%
3A
Vò ThÞ Thu H¬ng
100%
100%
4A
D¬ng Thuý LÖ
100%
100%
4B
TrÇn ThÞ Thanh HuyÒn
100%
100%
5A
TrÇn ThÞ Thu Hµ
100%
100%
5B
NguyÔn ThÞ BÝc...
BCH ®oµn x· tiªn h¶i
Chi ®oµn: Trêng TH Tiªn H¶i
§oµn Thanh Niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh.
B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn thanh niªn nhiÖm k× 2008- 2010
vµ ph¬ng híng nhiÖm vô nhiÖm k× 2010- 2012
PhÇn thø nhÊt: B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn thanh niªn nhiÖm k× 2008- 2010
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý, tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ.
Trong nhiÖm 2008- 2010, díi l·nh ®¹o cña §oµn Tiªn H¶i còng nh Chi
cïng víi quan t©m cña BGH nhµ trêng chi ®oµn trêng TiÓu häc ®· thu ®îc nhiÒu kÕt
qu¶ tèt ®Ñp:
1/ t tëng chÝnh trÞ: §oµn trêng thuËn lîi 100% c¸c ®/c ®oµn viªn ®Òu
GV, CNV chøc, §¶ng viªn chiÕm 64,28%. Do vËy , trong c«ng t¸c c¸c ®/c ®Òu ý
thøc tù rÌn luyÖn, tu dìng häc hái phÊn ®Êu víi khÈu hiÖu: “ mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g-
¬ng s¸ng cho HS noi theo”. §ång chÝ nµo còng gi÷ v÷ng lËp trêng t tëng v÷ng vµng,
phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu v¬n lªn.
2/ Hµnh ®éng c¸ch m¹ng: c«ng viÖc chÝnh cña c¸c ®/c lµ c«ng viÖc d¹y häc vµ c«ng
t¸c x· héi. §øng tríc c«ng viÖc lín lao ngµnh nhµ trêng giao cho, víi lßng yªu nghÒ
mÕn trÎ, c¸c ®/c ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh víi tÊm lßng: TÊt c¶
häc sinh th©n yªu” ®oµn trêng ®· thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp.
a/ c«ng t¸c phæ cËp: Ngay ®Çu n¨m häc c¸c ®/c ®· n¾m ch¾c cña líp
m×nh, ph©n lo¹i tõng ®èi tîng, n¾m ®Æc ®iÓm t×nh h×nh gia ®×nh tõng häc sinh. Quan
gi÷a GV HS, gi÷a GV PH. HS vui ®Õn trêng, HS coi thÇy gi¸o nh ngêi cha
thø 2 cña m×nh. Ngoµi ra c¸c ®/c cßn phèi hîp víi c¸c chøc héi kh¸c nh c¸c ®oµn t
ë ®Þa ph¬ng, héi phô huynh. ChÝnh vËy, trong nhiÒu n¨m qua, trêng lu«n gi÷ v÷ng
chuÈn PCGDTH §§T.
b/ c«ng t¸c trÝ dôc: ®Ó ®¹t chØ tiªu ®Ò ra th× vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é chuyªn
m«n nghiÖp rÊt quan träng. ChÝnh thÕ ngay ®Çu nhËn líp, c¸c ®/c ®· nghiªn cøu
kÜ néi dung ch¬ng tr×nh SGK cña líp m×nh ®Ó d¹y, tÝch cùc dù giê häc hái kinh nghiÖm cña
b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, s«i næi th¶o luËn trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n. C¸c ®/c cßn
häc hái thªm kinh nghiÖm ë trêng b¹n qua c¸c ®ît héi gi¶ng cÊp huyÖn.
N¨m häc 2010- 2011, víi sù lùc phÊn ®Êu cña m×nh gióp ®ì cña c¸c ®/c trong tr-
êng mµ c«ng t¸c trÝ dôc ®¹t kÕt qu¶ ®¸ng biÓu d¬ng:
Líp GV phô tr¸ch CL cuèi n¨m
To¸n TV
1A Vò ThÞ ThuËn 100% 100%
1B Hoµng ThÞ Thanh Hêng 100% 100%
2B Tr¬ng ThÞ Hång Lý 100% 100%
3A Vò ThÞ Thu H¬ng 100% 100%
4A D¬ng Thuý LÖ 100% 100%
4B TrÇn ThÞ Thanh HuyÒn 100% 100%
5A TrÇn ThÞ Thu Hµ 100% 100%
5B NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 100% 100%
KÕt qu¶ m«n Anh do ®/c Thuû phô tr¸ch cã nhiÒu tiÕn bé vµ ®¹t kÕt qu¶ cao.
M«n h¸t nh¹c do ®/c Linh ptr¸ch, m«n ThuËt ®/c B¶ng phô tr¸ch m«n TD do ®/c
HiÕu phô tr¸ch gãp phÇn vµo viÖc gi¸o dôc toµn diÖn cho HS
Cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do mçi ®/c ®oµn viªn ®· nç lùc phÊn ®Êu.
C«ng t¸c héi gi¶ng: C¸c ®/c ®oµn viªn tham gia ®Çy ®ñ: 100% giê xÕp lo¹i k giái;
trong ®ã 2 ®/c tham gia héi gi¶ng cÊp huyÖn ®Òu xÕp lo¹i giái ®îc c«ng nhËn GV
giái cÊp huyÖn.
Ngoµi c«ng viÖc thùc hiÖn trong nhµ trêng, ®oµn trêng ®· gãp phÇn vµo ho¹t ®éng do
®oµn chøc nh giao lu v¨n nghÖ, tham gia chØ ®¹o héi tr¹i thu… C¸c ®/c ®oµn viªn ®·
ph¸t huy ®îc vai trß cña 1 c«ng d©n n¬i c tró.
3/ C«ng t¸c x©y dùng §oµn, §¶ng: §oµn tiÕp nhËn 100% ®oµn viªn tham gia sinh
ho¹t, ®ãng gãp ®oµn phÝ ®Çy ®ñ. Trong n¨m qua, díi l·nh ®¹o cña chi bé, ñng
báo cáo tổng kết công tác đoàn - Trang 2
báo cáo tổng kết công tác đoàn - Người đăng: hongly23175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
báo cáo tổng kết công tác đoàn 9 10 514