Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo trưc thi đua tuần

Được đăng lên bởi Mai Hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH
LIEÂN ÑOÄI THCS VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

BẢNG TRỰC THI ĐUA HÀNG TUẦN
NĂM HỌC: 2010 -2011
LỚP TRỰC:…………………TRỰC LỚP:………………….TUẦN:………………………..THÁNG:…………………………..
CHUYÊN CẦN
Ngày
trực
trong
tuần

Sĩ số

NỀ NẾP

Vắng
không
phép

Vắng
có
phép

Đi
muộn

Trốn
tiết

Xếp
hàng
đầu giờ,
giữa giờ

-5/10
1

-1/10
2

-3/10
3

-5/10
4

--5/10
5

Truy
bài ồn

Hát đầu
giờ, giữa
giờ

-5/10
6

-3/10
7

HỌC TẬP

Đánh
nhau,
chửi thề

Vô lễ
với
giáo
viên

Vi
phạm
đồng
phục

-10/10
8

-10/10
9

-5/10
10

BẢY

HAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
TC
Thứ
VỆ SINH

TIẾT KIỆM

TẬP TRUNG

Trừ
điểm
sổ
đàu
bài

Điểm
giờ học
tốt
trong
tuần

11

12

Chi đội
trưởng
ký tên

Ăn, uống
trong lớp
-3/10

Lớp dơ
-3/10

Quên tắt thiết
bị điện
-5/10

Vẽ bậy trên
tường, trên bàn
-5/10

Tập trung
chậm
-5/10

Nói chuyện,
làm việc riêng
-5/10

Số hiệu đội
viên vi phạm

Chi đội
trưởng ký
tên

BẢY
HAI
BA
TƯ
NĂM
SÁU
TC

TỔNG SỐ ĐIỂM TRONG TUẦN

+ SỐ ĐIỂM TRỪ: …………………………………………

 Khối 6: 890

+ TỔNG SỐ ĐIỂM TRONG TUẦN: ……………………..

 Khối 7: 900

+ TỔNG SỐ ĐIỂM 10: …………………………………….

 Khối 8: 910
 Khối 9: 920

+ XẾP HẠNG:……………………………………………….

*Tổng số điểm trong tuần

...
ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH
LIEÂN ÑOÄI THCS VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
BẢNG TRỰC THI ĐUA HÀNG TUẦN
NĂM HỌC: 2010 -2011
LỚP TRỰC:…………………TRỰC LỚP:………………….TUẦN:………………………..THÁNG:…………………………..
Ngày
trực
trong
tuần
Sĩ số
CHUYÊN CẦN NỀ NẾP HỌC TẬP
Chi đội
trưởng
ký tên
Vắng
không
phép
Vắng
phép
Đi
muộn
Trốn
tiết
Xếp
hàng
đầu giờ,
giữa giờ
Truy
bài ồn
Hát đầu
giờ, giữa
giờ
Đánh
nhau,
chửi thề
Vô lễ
với
giáo
viên
Vi
phạm
đồng
phục
Trừ
điểm
sổ
đàu
bài
Điểm
giờ học
tốt
trong
tuần
-5/10 -1/10 -3/10 -5/10 --5/10 -5/10 -3/10 -10/10 -10/10 -5/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BẢY
HAI
BA
NĂM
SÁU
TC
Thứ
VỆ SINH TIẾT KIỆM TẬP TRUNG
Báo cáo trưc thi đua tuần - Trang 2
Báo cáo trưc thi đua tuần - Người đăng: Mai Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo trưc thi đua tuần 9 10 610