Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO V/v Tình hình các tổ máy ngày 28/ 04/ 2015 Nhằm theo dõi và thông tin kịp thời tình hình các tổ máy, Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Được đăng lên bởi truongcamongduong1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MD
Số:

Mông Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
V/v Tình hình các tổ máy ngày 28/ 04/ 2015
Nhằm theo dõi và thông tin kịp thời tình hình các tổ máy, Công ty Nhiệt điện Mông Dương
báo cáo Tổng Công ty Phát điện 3 tình hình các tổ máy ngày 28/04/2015, cụ thể như sau:
I. Tổ máy 1:
 Lò 1A : Dừng lò, mở cửa người chui, thải hết liệu trong buồng đốt, đang vệ sinh các Striper
Cooler, kết thúc xả than trên các Silo.
 Lò 1B : Dừng lò, mở cửa người chui, đang thải liệu trong buồng đốt, kết thúc xả than trên
các Silo.
 Tổ máy 1: Dừng, Tuabin đang vần trục.
Công tác sửa chữa: Nhà thầu tháo xong các thanh cào của máng cào xỉ lò 1A/1B, chuẩn bị
thay thế thanh cào mới.
0
1
Công suất phát lớn nhất PMAX
MW
0
2
Công suất phát nhỏ nhất PMIN
MW
0
3
Công suất trung bình Ptb
MW
4
Sản lượng điện phát
kWh
0
5

Sản lượng điện thương phẩm

kWh

0

6
7
8
9

Nhiên liệu dầu khởi động
Nhiên liệu than tiêu thụ
Nhiên liệu dầu tiêu thụ
Suất hao than

tấn
tấn
tấn
g/kWh

0
0
0
Đang chạy thử, chưa có số liệu

10

Suất hao dầu + than

g/kWh

Đang chạy thử, chưa có số liệu

11
12
13

Lượng đá vôi sử dụng trong ngày
Sản lượng điện phát lũy kế
Sản lượng điện thương phẩm lũy kế

tấn
kWh
kWh

0
381,699,000
335,272,900

II. Tổ máy 2:
 Lò 2A:
- Lò dừng, đã thông thổi xong đường cân bằng hơi chính, hơi tái lạnh, tái nóng.
- Đang mở cửa người chui, đã thải hết liệu trong buồng đốt
 Lò 2B Tiếp tục sửa bộ sấy không khí:
- Đã lắp xong các tấm chèn khoang khói, khoang gió sơ cấp, thứ cấp bộ sấy không khí.

-

Tiếp tục lắp đặt phần khung đỡ các tấm trao đổi nhiệt, sơn lớp chống ăn mòn bên ngoài
bộ sấy không khí
 Tua bin khối 2: Dừng vần trục
Công tác sửa chữa: Nhà thầu đang lắp đặt các thanh cào của máng cào xỉ lò 2A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I.

Công suất phát lớn nhất PMAX
Công suất phát nhỏ nhất PMIN
Công suất trung bình Ptb
Sản lượng điện phát
Sản lượng điện thương phẩm
Nhiên liệu dầu khởi động
Nhiên liệu than tiêu thụ
Nhiên liệu dầu tiêu thụ (Test vòi dầu)
Suất hao than
Suất hao dầu + than
Lượng đá vôi sử dụng trong ngày
Sản lượng điện phát lũy kế
Sản lượng điện thương phẩm lũy kế

MW
MW
MW
kWh
kWh
tấn
tấn
tấn
g/kWh
g/kWh
tấn
kWh
kWh

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tình hình nhiên liệu, sản lượng điện tổng:

1

Tổng lượng than đã nhập

tấn

227270.07

2

Lượng than nhập trong ngày

tấn

3

Lượng than tồn kho

tấn

0
40392.67

4
5
6

Lượng than tiêu thụ của hai tổ máy trong ngày
Tổng l...
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Mông Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2015
BÁO CÁO
V/v Tình hình các tổ máy ngày 28/ 04/ 2015
Nhằm theo dõi và thông tin kịp thời tình hình các tổ máy, Công ty Nhiệt điện Mông Dương
báo cáo Tổng Công ty Phát điện 3 tình hình các tổ máy ngày 28/04/2015, cụ thể như sau:
I. Tổ máy 1:
Lò 1A : Dừng lò, mở cửa người chui, thải hết liệu trong buồng đốt, đang vệ sinh các Striper
Cooler, kết thúc xả than trên các Silo.
1B : Dừng lò, mở cửa người chui, đang thải liệu trong buồng đốt, kết thúc xả than trên
các Silo.
Tổ máy 1: Dừng, Tuabin đang vần trục.
Công tác sửa chữa: Nhà thầu tháo xongc thanh cào của máng cào xỉ 1A/1B, chuẩn bị
thay thế thanh cào mới.
1 Công suất phát lớn nhất P
MAX
MW
0
2 Công suất phát nhỏ nhất P
MIN
MW
0
3 Công suất trung bình P
tb
MW
0
4 Sản lượng điện phát kWh
0
5 Sản lượng điện thương phẩm kWh
0
6 Nhiên liệu dầu khởi động tấn
0
7 Nhiên liệu than tiêu thụ tấn
0
8 Nhiên liệu dầu tiêu thụ tấn
0
9 Suất hao than g/kWh
Đang chạy thử, chưa có số liệu
10 Suất hao dầu + than g/kWh
Đang chạy thử, chưa có số liệu
11 Lượng đá vôi sử dụng trong ngày tấn
0
12 Sản lượng điện phát lũy kế kWh
381,699,000
13 Sản lượng điện thương phẩm lũy kế kWh
335,272,900
II. Tổ máy 2:
Lò 2A:
- Lò dừng, đã thông thổi xong đường cân bằng hơi chính, hơi tái lạnh, tái nóng.
- Đang mở cửa người chui, đã thải hết liệu trong buồng đốt
Lò 2B Tiếp tục sửa bộ sấy không khí:
- Đã lắp xong các tấm chèn khoang khói, khoang gió sơ cấp, thứ cấp bộ sấy không khí.
BÁO CÁO V/v Tình hình các tổ máy ngày 28/ 04/ 2015 Nhằm theo dõi và thông tin kịp thời tình hình các tổ máy, Công ty Nhiệt điện Mông Dương - Trang 2
BÁO CÁO V/v Tình hình các tổ máy ngày 28/ 04/ 2015 Nhằm theo dõi và thông tin kịp thời tình hình các tổ máy, Công ty Nhiệt điện Mông Dương - Người đăng: truongcamongduong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÁO CÁO V/v Tình hình các tổ máy ngày 28/ 04/ 2015 Nhằm theo dõi và thông tin kịp thời tình hình các tổ máy, Công ty Nhiệt điện Mông Dương 9 10 875