Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo về quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học

Được đăng lên bởi Phan Phượng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ HỘI

Số: …. /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Hội, ngày 1 tháng 10 năm 2013

BAÙO CAÙO
VEÀ QUAÙ TRÌNH THÖÏC HIEÄN COÂNG TAÙC PHOÅ CAÄP GIAÙO DUÏC
TIEÅU HOÏC ÑUÙNG ÑOÄ TUOÅI XAÕ PHUÙ HOÄI NĂM 2013
I.ĐẶC ĐIỂM ,TÌNH HÌNH :
1. Đặc điểm về địa lý,kinh tế-xã hội :
- Xã Phú Hội thuộc vùng sâu, biên giới với diện tích tự nhiên là 23,96 km 2, phía
Đông giáp với xã Phước Hưng , thị trấn An phú, phía Tây giáp với Cam pu chia , phía
Nam giáp với xã Vĩnh Hội Đông , phía Bắc giáp Với xã Nhơn Hội và có đường biên
giới tiếp giáp với CamPuChia dài khoảng 10 km .
- Dân số xã Phú Hội theo điều tra năm 2010 có : 2.750 hộ , tỉ lệ tăng dân số hằng
năm 1,40 % ,Phân bố khu vực sinh sống của người dân chủ yếu tập trung dọc theo 2 bờ
sông Hậu với chiều dài trên 11 Km .
- Có 3 trường tiểu học ,49 lớp và 1.277 học sinh đang học tiểu học .
- Xã Phú Hội vẫn còn tiếp tục khó khăn . Đặc biệt là địa bàn trường “C” tuyến
đường đang thi công nâng cấp mở rộng, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của giáo
viên và học sinh kể cả mùa mưa và mùa nắng.
- Nguồn kinh tế chính của xã chủ yếu là làm nông nghiệp chiếm 85 % , còn lại
chủ yếu thu nhập chính bằng nghề chăn nuôi cá , mua bán nhỏ lẻ và làm thuê theo mùa
vụ .
- Đời sống xã hội của xã còn nhiều khó khăn , hộ nghèo có 519, chiếm khoảng
19,10 %/tổng số hộ dân , là một trong những xã khó khăn nghèo nhất của huyện An
Phú . Hiện nay, xã Phú Hội cũng như một số xã khác trong huyeän, trong khu vực đang
có một bộ phận dân cư bỏ địa phương đi làm ăn ở các khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
và Bình Dương nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi .
- Về đơn vị hành chính cấp xã, Xã Phú Hội được chia làm 5 ấp , là xã biên giới có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện An Phú .
2. Đặc điểm về truyền thống ,văn hóa :
Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ và chống quân xâm lược
Pôn Pốt để bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ Quốc, quân và dân Phú Hội đã nêu cao
truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc , đấu tranh hết sức anh dũng , hào hùng
trong đó được Nhà nước công nhận 65 Liệt sĩ , 01 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng , người có
công với cách mạng được nhà nước ghi nhận 70 người và đặc biệt được Nhà nước phong
tặng danh hiệu xã Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang nhân dân, theo Quyeát ñònh số: 495
1

QÑ/CTN , ngaøy 23 thaùng 5 naêm 2005 do Chuû tòch nöôùc Coäng hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa
Vieät Nam Traàn Ñöùc Löông kyù.
Xã Phú Hội có truyền thống văn hóa lâu đời loại ...
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHÚ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …. /BC-UBND Phú Hội, ngày 1 tháng 10 năm 2013
BAÙO CAÙO
VEÀ QUAÙ TRÌNH THÖÏC HIEÄN COÂNG TAÙC PHOÅ CAÄP GIAÙO DUÏC
TIEÅU HOÏC ÑUÙNG ÑOÄ TUOÅI XAÕ PHUÙ HOÄI NĂM 2013
I.ĐẶC ĐIỂM ,TÌNH HÌNH :
1. Đặc điểm về địa lý,kinh tế-xã hội :
- Phú Hội thuộc vùng sâu, biên giới với diện tích tự nhiên 23,96 km
2
, phía
Đông giáp với Phước Hưng , thị trấn An phú, phía Tây giáp với Cam pu chia , phía
Nam giáp với Vĩnh Hội Đông , phía Bắc giáp Với Nhơn Hội đường biên
giới tiếp giáp với CamPuChia dài khoảng 10 km .
- Dân số Phú Hội theo điều tra năm 2010 : 2.750 hộ , tỉ lệ tăng dân số hằng
năm 1,40 % ,Phân bkhu vực sinh sống của người dân chủ yếu tập trung dọc theo 2 bờ
sông Hậu với chiều dài trên 11 Km .
- Có 3 trường tiểu học ,49 lớp và 1.277 học sinh đang học tiểu học .
- Xã P Hội vẫn còn tiếp tục khó khăn . Đặc biệt địa bàn trường “C tuyến
đường đang thi côngng cấp mở rộng, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của giáo
viên và học sinh kể cả mùa mưa và mùa nắng.
- Nguồn kinh tế chính của chủ yếu làm nông nghiệp chiếm 85 % , còn lại
chủ yếu thu nhập chính bằng nghề chăn nuôi , mua bán nhỏ lẻ làm thuê theo mùa
vụ .
- Đời sống hội của còn nhiều khó khăn , hộ nghèo 519, chiếm khoảng
19,10 %/tổng số h dân , một trong những xã k khăn nghèo nhất của huyện An
Phú . Hiện nay, Phú Hội cũng như một số khác trong huyeän, trong khu vực đang
có một bộ phận dân cư bỏ địa phương đi làm ăn ở các khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
và Bình Dương nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi .
- Về đơn vị hành chính cấp xã, Xã Phú Hội được chia làm 5 ấp ,biên giới
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện An Phú .
2. Đặc điểm về truyền thống ,văn hóa :
Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ chống quân xâm lược
Pôn Pốt để bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ Quốc, quân và dân Phú Hội đã nêu cao
truyền thống u nước, bất khuất của n tộc , đấu tranh hết sức anh dũng , o hùng
trong đó được Nhà nước công nhận 65 Liệt sĩ , 01 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng , người có
công với cách mạng được nhà nước ghi nhận 70 người và đặc biệt được Nhà nước phong
tặng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Trang nhân dân, theo Quyeát ñònh số: 495
1
Báo cáo về quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo về quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học - Người đăng: Phan Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo về quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học 9 10 394