Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục II

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC 2
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/BC-..... 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày ....... tháng ...... năm 20.....

BÁO CÁO
Về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập

Căn cứ Thông tư số
/2014/TT-BGDĐT ngày ...... tháng ...... năm 2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt
Nam, …….......4 báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập như
sau:
1. Tình hình chung về công tác tuyển sinh và số lượng người nước ngoài tiếp nhận
vào Việt Nam học tập, tình trạng chuyển ngành, chuyển trường, lưu ban, thôi học …:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(Chi tiết theo các Biểu kèm theo)
2. Những khó khăn vướng mắc:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Kiến nghị đề xuất:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- ...... ;
- ...... ;
- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

1

Ghi chú:
Tên cơ quan chủ quản.
2 Tên cơ sở giáo dục.
3 Chữ viết tắt cơ sở giáo dục ban hành văn bản.
4 Tên cơ quan/tổ chức báo cáo.

...
Phụ lục II

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC
2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày ....... tháng ...... năm 20.....
BÁO CÁO
 !"#$#%"&''&() *!
+, -"#./01234"'5 6"+)/017(
826&9:'4'&;&<( ' =5 >=?@A"#$#%"&' *!;
()BCC
1
<6&6& !"#$#%"&''&() *! #
.(=
D  D  ="-"6=5E. '.@#F""#$#%"&' !
'&() *!BD G;" =5E"' B =5EG#$"B@#=<(B - *C


H  I&6E=JK) I&L
/ M"J NJ +#%")O



P" QRS=T



GUG*"
Nơi nhận:
- V
- V
- W#=B
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
XY>=( 7>=?
2
XY.Z"6&9:
3
 MOY.Z"6&9:<( ' +<?
4
XY>=([ ,<6&6&
Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập 9 10 250