Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi trankhanh992-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3978 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính

Tải tài liệu tại


ocaotaichinh

Đề Tài
Kế toán doanh thu và xác
định kết quả kinh doanh
công ty điện lực Củ Chi

HSTT: Phạm Kim Phụng

Trang 1
1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính

Mục Lục
CHƯƠNG 1:..................................................................................................................1
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY..................................................................1
ĐIỆN LỰC CỦ CHI.......................................................................................................1
1.1 Tổng quan về công ty Điện Lực Củ Chi:.................................................................1
1.1.1 Giới thiệu về công ty Điện Lực Củ Chi:...............................................................1
1.1.2 Lịch sử hình thành.................................................................................................1
1.1.3
Quá trình phát triển của công ty Điện Lực Củ Chi:.........................................2
1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty Điện Lực Củ Chi:........................2
1.1.5
Sơ đồ tổ chức quản lý:.....................................................................................3
1.1.6 Chức năng của các Phòng, Ban, Đội:...................................................................3
1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ĐLCC:...........................................................8
1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán:......................................................................8
1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán:....................................................8
1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty....................13
1.3.1 Thuận lợi.............................................................................................................13
1.3.2 Khó khăn.............................................................................................................14
1.3.3 Phương hướng phát triển.....................................................................................14
CHƯƠNG 2:................................................................................................................15
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH..................................................................................................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Th.S Đoàn Văn Đính
Tải tài liệu tại
http://lambaocaotaichinh.com
https://www.facebook.com/dichvulamba
ocaotaichinh
Đề Tài
Kế toán doanh thu và xác
định kết quả kinh doanh
công ty điện lực Củ Chi
HSTT: Phạm Kim Phụng Trang 1
1
Báo cáo xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: trankhanh992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo xác định kết quả kinh doanh 9 10 926