Ktl-icon-tai-lieu

Báo giá

Được đăng lên bởi lacphung87-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DNTN PHÖÔNG NHI
ÑT: 075.3811761 - 0913 891 581
Soá: ………./HÑGK

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BAÛNG BAÙO GIAÙ
Kính gôûi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chuùng toâi xin traân troïng baùo giaù thieát bò theo yeâu caàu cuûa Quyù khaùch veà thieát bò …………………………
…………………………………………….. nhö sau:
1. Giaù thaønh:
STT

TEÂN THIEÁT BÒ

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

S.L

ÑÔN GIAÙ

THAØNH
TIEÀN

Toång Coäng
( Baèng chöõ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... )
2. Naêng suaát:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Thôøi gian gia coâng: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
_ Raát mong söï hôïp taùc cuûa Quyù khaùch.
_ Lieân heä: 075.3811761 - 0913 891 581
Beán Tre, ngaøy …… thaùng …… naêm …….
DNTN PHÖÔNG NHI

...
Soá: ………./HÑGK
BAÛNG BAÙO GIAÙ
Chuùng toâi xin traân troïng baùo giaù thieát bò theo yeâu caàu cuûa Quyù khaùch veà thieát bò …………………………
…………………………………………….. nhö sau:
1. Giaù thaønh:
STT TEÂN THIEÁT BÒ THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT S.L ÑÔN GIAÙ
Toång Coäng
2. Naêng suaát:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
_ Raát mong söï hôïp taùc cuûa Quyù khaùch.
_ Lieân heä: 075.3811761 - 0913 891 581
Beán Tre, ngaøy …… thaùng …… naêm …….
DNTN PHÖÔNG NHI
DNTN PHÖÔNG NHI COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑT: 075.3811761 - 0913 891 581 Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Kính gôûi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
THAØNH
TIEÀN
( Baèng chöõ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... )
3. Thôøi gian gia coâng: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Báo giá - Người đăng: lacphung87-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo giá 9 10 974