Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm thất nghiệp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1980 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH

——
Số: 96/2009/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phóc
—————————————
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp
———
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về
bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước,
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất
nghiệp như sau:
Điều 1. Phạm vi hướng dẫn và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất
nghiệp về: nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm đóng
của đơn vị sử dụng lao động; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện
chính sách bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
2. Đối tượng áp dụng thông tư này là các đơn vị sử dụng lao động thuộc
đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số
127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (sau
đây viết tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP), cơ quan chức năng có liên quan
đến bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 2. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm
đóng của đơn vị sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 25 Nghị định số
127/2008/NĐ-CP
1. Đối với đơn vị sử dụng lao động là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang
nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp,
đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh
phí hoạt động thường xuyên:
a) Ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất
nghiệp của đơn vị sử dụng lao động theo mức quy định và bố trí trong dự toán
chi thường xuyên hằng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà
nước hiện hành.

Riêng năm 2009, đơn vị sử dụng lao động căn cứ danh sách người lao
động thuộc đối tượng áp dụng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã đăng
ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
lập dự toán kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp gửi đơn vị dự toán cấp trên. Đơn
vị dự toán cấp I tổng hợp và có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng
hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định giao bổ sung dự toán từ nguồn cải cách
tiền lương năm 2009 theo phân cấp quản lý ngân sách nhà...
BỘ TÀI CHÍNH
——
Số: 96/2009/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phóc
—————————————
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009
THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp
———
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về
bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước,
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất
nghiệp như sau:
Điều 1. Phạm vi hướng dẫn và đối tượng áp dụng
1. Thông này ớng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất
nghiệp về: nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm đóng
của đơn vị sử dụng lao động; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện
chính sách bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
2. Đối tượng áp dụng thông này các đơn vị sử dụng lao động thuộc
đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 3 Nghị định s
127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết ớng
dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểmhội về bảo hiểm thất nghiệp (sau
đây viết tắt Nghị định s 127/2008/NĐ-CP), quan chức năng liên quan
đến bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 2. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm
đóng của đơn vị sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 25 Nghị định số
127/2008/NĐ-CP
1. Đối với đơn v sử dụng lao động cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang
nhân dân, tổ chức chính tr, tổ chức chính trị - xã hội, tchức xã hội nghề nghiệp,
đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh
phí hoạt động thường xuyên:
a) Ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí đóng bảo hiểm thất
nghiệp của đơn vị s dụng lao động theo mức quy định và bố trí trong dự toán
chi thường xuyên hằng năm của đơn vị theo phân cấp quản ngân sách nhà
nước hiện hành.
Bảo hiểm thất nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm thất nghiệp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bảo hiểm thất nghiệp 9 10 745