Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm xã hội các quận huyện thành phố

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam

B¶o hiÓm x· héi TP Hµ Néi
Sè…103../BHXH – Pt
V/v: Híng dÉn thu BHXH, BHYT,
BHTN

KÝnh göi:

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2009

B¶o hiÓm x· héi c¸c quËn, huyÖn, thµnh phè;
C¸c phßng nghiÖp vô thuéc BHXH TP Hµ Néi

C¨n cø c¸c quy ®Þnh cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam ban hµnh t¹i C«ng
v¨n sè 4427/BHXH-BT ngµy 23/12/2008, C«ng v¨n sè 18/BHXH-BT ngµy
07/01/2009 cïng c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒ thu b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y
tÕ, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp (BHXH,BHYT,BHTN). B¶o hiÓm x· héi thµnh phè
Hµ Néi híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn nh sau:
I/ Thu BHXH, BHYT, BHTN b¾t buéc

I.1. §èi tîng tham gia BHXH, BHYT, BHTN b¾t buéc
1. §èi tîng thu BHXH, BHYT b¾t buéc.
Thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 237/BHXH-PT ngµy
06/10/2008 cña B¶o hiÓm x· héi thµnh phè Hµ Néi. Lu ý thªm mét sè ®èi tîng sau ®©y cã sù ®iÒu chØnh theo híng dÉn míi cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt
Nam :
1.1. Ngêi lao ®éng ®îc cö ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu dìng ë trong
vµ ngoµi níc mµ vÉn hëng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng t¹i ®¬n vÞ th× vÉn thuéc ®èi tîng tham gia ®ång thêi c¶ BHXH vµ BHYT b¾t buéc.
1.2. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng (H§L§) cã thêi
h¹n díi 03 th¸ng (kÓ c¶ thêi gian tËp sù, thö viÖc díi 03 th¸ng) chØ thu
BHXH, BHYT kÓ tõ khi hÕt thêi h¹n nµy mµ ngêi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc
hoÆc ®îc giao kÕt H§L§ míi. (kh«ng yªu cÇu truy thu thêi gian tríc ®ã)
2. §èi tîng tham gia BHTN
§èi tîng ®îc tham gia BHTN lµ ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc theo
H§L§ hoÆc hîp ®ång lµm viÖc (H§LV) kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n hoÆc cã
thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n cã sö
dông tõ 10 lao ®éng trë lªn. Trong ®ã lu ý:
1

2.1. C¸n bé qu¶n lý cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cã sö dông tõ 10 lao
®éng trë lªn còng thuéc ®èi tîng tham gia BHTN
2.2. Ngêi ®ang hëng l¬ng hu, trî cÊp MSL§ lµm viÖc theo H§L§ hoÆc
H§LV kh«ng thuéc ®èi tîng tham gia BHTN
2.3. Sè lîng lao ®éng cña ®¬n vÞ tÝnh lµm ®iÒu kiÖn tham gia BHTN (tõ
10 ngêi trë lªn) bao gåm: c¸n bé qu¶n lý, c«ng chøc, viªn chøc, ngêi lao
®«ng lµm viÖc theo H§L§ kh«ng thêi h¹n, H§L§ cã thêi h¹n tõ 03 th¸ng trë
lªn t¹i thêi ®iÓm 01/01 hµng n¨m. Trêng hîp ®¬n vÞ cã ®ñ 10 lao ®éng trë lªn
vµo c¸c th¸ng kh¸c trong n¨m, thu BHTN tõ th¸ng sau liÒn kÒ. §¬n vÞ ®·
tham gia BHTN nhng sau ®ã kh«ng ®ñ 10 lao ®éng, ®îc tiÕp tôc®ãng BHTN
cho nh÷ng ngêi ®· tham gia BHTN ®Õn hÕt n¨m (tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch).
C¸c ®¬n vÞ cã ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ nh c¸c...
B¶o hiÓm x héi ViÖt Nam·
B¶o hiÓm x· héi TP Hµ Néi
103../BHXH – Pt
V/v: Híng dÉn thu BHXH, BHYT,
BHTN
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2009
KÝnh göi: B¶o hiÓm x· héi c¸c quËn, huyÖn, thµnh phè;
C¸c phßng nghiÖp vô thuéc BHXH TP Hµ Néi
C¨n c¸c quy ®Þnh cña B¶o hiÓm héi ViÖt Nam ban hµnh t¹i C«ng
v¨n 4427/BHXH-BT ngµy 23/12/2008, C«ng v¨n 18/BHXH-BT ngµy
07/01/2009 cïng c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh thu b¶o hiÓm héi, b¶o hiÓm y
tÕ, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp (BHXH,BHYT,BHTN). B¶o hiÓm héi thµnh phè
Hµ Néi híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn nh sau:
I/ Thu BHXH, BHYT, BHTN b¾t buéc
I.1. §èi tîng tham gia BHXH, BHYT, BHTN b¾t buéc
1. §èi tîng thu BHXH, BHYT b¾t buéc.
Thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n 237/BHXH-PT ngµy
06/10/2008 cña B¶o hiÓm héi thµnh pHµ Néi. Lu ý thªm mét ®èi t-
îng sau ®©y cã sù ®iÒu chØnh theo híng dÉn míi cña B¶o hiÓm héi ViÖt
Nam :
1.1. Ngêi lao ®éng ®îc ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu dìng ë trong
ngoµi níc vÉn hëng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng t¹i ®¬n th× vÉn thuéc ®èi t-
îng tham gia ®ång thêi c¶ BHXH vµ BHYT b¾t buéc.
1.2. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng (H§L§) thêi
h¹n díi 03 th¸ng (kÓ thêi gian tËp sù, thö viÖc díi 03 th¸ng) chØ thu
BHXH, BHYT khi hÕt thêi h¹n nµy ngêi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc
hoÆc ®îc giao kÕt H§L§ míi. (kh«ng yªu cÇu truy thu thêi gian tríc ®ã)
2. §èi tîng tham gia BHTN
§èi tîng ®îc tham gia BHTN lµ ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc theo
H§L§ hoÆc p ®ång lµm viÖc (H§LV) kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n hoÆc
thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn trong c¸c quan, ®¬n vÞ, chøc, nh©n
dông tõ 10 lao ®éng trë lªn. Trong ®ã lu ý:
1
Bảo hiểm xã hội các quận huyện thành phố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm xã hội các quận huyện thành phố - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bảo hiểm xã hội các quận huyện thành phố 9 10 270