Ktl-icon-tai-lieu

bảo trì

Được đăng lên bởi Hùng Nguyễn Duy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 7855518
- Fax: 04. 7855518
- Website: 
- Email: contact@cpoclub.net

THEÛ BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ
MACHINERY MAINTENANCE CARD
Soá maùy (machine#):……………………………………………………………………
Ngaøy mua(Puchased date):………………………………………………………………
Nhaõn hieäu:……………………………………………………………………………..
Ngaøy (Date)
Loãi (Fault)
Thôøi gian (time)
Chöõ kyù
Ñaõ baùo caùo
Ñaõ söûa (Fixed) (Mechanic sign)
(Reported)

...
Câu l c b Giám c nhân s đố
- Tr s : CT4.1001, ô th Sông à - M ình, T Liêm, Hà N i Đ Đ Đ
- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net
THEÛ BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ
MACHINERY MAINTENANCE CARD
Soá maùy (machine#):……………………………………………………………………
Ngaøy mua(Puchased date):………………………………………………………………
Nhaõn hieäu:……………………………………………………………………………..
Ngaøy (Date) Loãi (Fault) Thôøi gian (time) Chöõ kyù
(Mechanic sign)
Ñaõ baùo caùo
(Reported)
Ñaõ söûa (Fixed)
bảo trì - Người đăng: Hùng Nguyễn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bảo trì 9 10 770