Ktl-icon-tai-lieu

BC nhu cầu nhà công vụ

Được đăng lên bởi n-north122004
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT CAO PHONG
TRƯỜNG THCS BẮC PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/BC-THCS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Phong, ngày 9 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO
Hiện trạng nhà công vụ và nhu cầu giai đoạn 2015-2020
Thực hiện Công văn số: 120/CV-PGD&ĐT ngày 8/5/2014 của Phòng
GD&ĐT Cao Phong về việc báo cáo số liệu nhà ở công vụ. Trường THCS Bắc
Phong Báo cáo số liệu nhà ở công vụ cụ thể như sau:
1) Nhà công vụ hiện có:
TT
1

Số phòng
0

Diện tích (m2)
0

Ghi chú

Diện tích (m2)
120

Ghi chú

2) Nhu cầu giai đoạn 2015-2020
TT
1
Nơi nhận:

Số phòng
4

HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT;
- Lưu: VT.

Nguyễn Đức Toản

...
PHÒNG GD&ĐT CAO PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẮC PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29/BC-THCS Bắc Phong, ngày 9 tháng 5 năm 2014
BÁO CÁO
Hiện trạng nhà công vụ và nhu cầu giai đoạn 2015-2020
Thực hiện Công văn số: 120/CV-PGD&ĐT ngày 8/5/2014 của Phòng
GD&ĐT Cao Phong về việc báo cáo số liệu nhà ở công vụ. Trường THCS Bắc
Phong Báo cáo số liệu nhà ở công vụ cụ thể như sau:
1) Nhà công vụ hiện có:
TT Số phòng Diện tích (m
2
) Ghi chú
1 0 0
2) Nhu cầu giai đoạn 2015-2020
TT Số phòng Diện tích (m
2
) Ghi chú
1 4 120
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
Nguyễn Đức Toản
BC nhu cầu nhà công vụ - Người đăng: n-north122004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BC nhu cầu nhà công vụ 9 10 530