Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi Nghia Nghia
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
In 10 cuèn, khæ 19  27, t¹i Xëng in Tæng côc Kü thuËt
QuyÕt ®Þnh sè 71/Q§-KT ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2006
cña Chñ nhiÖm Tæng côc Kü thuËt

TẬP I

Th«ng tin

KHOA HỌC KỸ THUẬT QUÂN SỰ
CHUYÊN ĐỀ

TUYỂN TẬP
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐÀO TẠO
Ở NƯỚC NGOÀI
GIAI ĐOẠN 2000-2010

TẬP I

Lu hµnh néi bé
2011)

N¨m thø hai m¬i mèt

Sè 05 (12-

TỔNG CỤC KỸ THUẬT

PHÒNG THÔNG TIN KHOA HỌC QUÂN SỰ

TẬP I
TẬP I

...
In 10 cuèn, khæ 19 27, t¹i X ëng in Tæng côc Kü thuËt
QuyÕt ®Þnh sè 71/Q§-KT ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2006
cña Chñ nhiÖm Tæng côc Kü thuËt
TẬP I
Bìa - Trang 2
Bìa - Người đăng: Nghia Nghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa 9 10 363