Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi hoang giang798408
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ÂN THI
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐA LỘC
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIN HỌC 7
Gi¸o viªn: Hoµng ThÞ H¬ng
Tæ:
Khoa häc tù nhiªn
Trêng : Ttrung häc c¬ së §a Léc

Năm học 2015 - 2016

Giang

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ÂN THI
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐA LỘC
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIN HỌC 7
Gi¸o viªn: Hoµng ThÞ H¬ng Giang
Tæ: Khoa häc tù nhiªn
Trêng : Ttrung häc c¬ së §a Léc
Năm học 2015 - 2016
Bìa - Người đăng: hoang giang798408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 247