Ktl-icon-tai-lieu

bìa

Được đăng lên bởi Anh Quan Dang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DOANH NGHIỆP

SỔ
CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ
(SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
Tên kho :……………………………………………….
Tài khoản :…………………………………………..
Quyển số :……………….….
Năm : ……………..
-

-

SỔ
NHẬT KÝ CHUNG

Sổ có…………trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………
Ngày tháng mở sổ :
……………………………………………………………………

Sổ có ………… trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………

- Ngày tháng mở sổ :
Ngày …………tháng ………năm ………
…………………………………………………………………………
Người ghi sổ
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký , họ tên)
(Ký , họ tên )
(Ký , họ tên, đóng dấu )
- Ngày tháng kết thúc ghi sổ :
……………………………………………………….
DOANH NGHIỆP

SỔ
NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Người ghi sổ
(Ký , họ tên)

Ngày …………tháng ……… năm ………
Kế toán trưởng
Chủ doanh nghiệp
(Ký , họ tên )
(Ký , họ tên, đóng dấu )

-

DOANH NGHIỆP
Sổ có…………trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………

-

Ngày tháng mở sổ :
……………………………………………………………………

-

Ngày tháng kết thúc ghi sổ :
………………………………………………………………

Người ghi sổ
(Ký , họ tên)

Ngày …………tháng ………năm ………
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký , họ tên )
(Ký , họ tên, đóng dấu )

SỔ
QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ:………………………………….

-

Sổ có…………trang, đánh số từ trang 01 đến trang ………………………
- Ngày tháng mở sổ :
…………………………………………………………………………………

Thủ quỹ
(Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên )

Ngày …………tháng ………năm ………
Giám đốc
(Ký , họ tên, đóng dấu )

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung)

Năm:…….………….
-

Tài khoản: …………………………………………...

Sổ có…………trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………………………
- Ngày tháng mở sổ :
……………………………………………………………………………………

-

Ngày tháng kết thúc ghi sổ :…………………………………………………………………

Người ghi sổ
(Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên )

Ngày …………tháng ………năm ………
Giám đốc
(Ký , họ tên, đóng dấu )

SỔ
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 421, 242, 335, 632)

-

Sổ có…………trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………………………
- Ngày tháng mở sổ :
……………………………………………………………………………………

-

Ngày tháng kết thúc ghi sổ :…………………………………………………………………

Người ghi sổ
(Ký , họ tên)

Ngày …………tháng ………năm ………
Kế toán trưởng
(Ký , họ tên )

SỔ
NHẬT KÝ MUA HÀNG
-

Sổ có…………trang, đánh số từ trang 01 đến trang …………………………

-

Ngày tháng mở sổ :
…………………………………………………………………………………

-

Ngày tháng kết thúc ghi sổ :
………………………………………………………………

Người ghi sổ
(Ký , họ tên)

Ngày …………tháng ………năm ………
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký , họ tên )
(Ký , họ tên, đóng dấu )

SỔ TIỀN
GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch

: Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
Chi nhánh 14 – TP.HCM
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi : ...
DOANH NGHIỆP
SỔ
CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ
(SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
Tên kho :……………………………………………….
Tài khoản :…………………………………………..
Quyển số :……………….….
Năm : ……………..
- Sổ có…………trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………
- Ngày tháng mở sổ :
……………………………………………………………………
Ngày …………tháng ………năm ………
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký , họ tên) (Ký , họ tên ) (Ký , họ tên, đóng dấu )
DOANH NGHIỆP
SỔ
NHẬT KÝ CHUNG
- Sổ có ………… trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………
- Ngày tháng mở sổ :
…………………………………………………………………………
- Ngày tháng kết thúc ghi sổ :
……………………………………………………….
bìa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bìa - Người đăng: Anh Quan Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bìa 9 10 340