Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi Hùng PV
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng ®¹i häc x©y dùng hµ néi

Khoa kinh tÕ x©y dùng
Bé m«n tæ chøc kÕ ho¹ch

®å ¸n tæ chøc x©y dùng

®¹i häc

x©y dùng

Gi¸o viªn híng dÉn: GS.TS NguyÔn MËu Bµnh

Sinh viªn thùc hiÖn :

Lª V¨n Quý
Líp 45kt3
Ms:1388045

Hµ Néi, 11 - 2004

...
Trêng ®¹i häc x©y dùng hµ néi
Khoa kinh tÕ x©y dùng
Bé m«n tæ chøc kÕ ho¹ch
®å ¸n tæ chøc x©y dùng
®¹i häc
x©y dùng
Gi¸o viªn híng dÉn: GS.TS NguyÔn MËu Bµnh
Sinh viªn thùc hiÖn : Lª V¨n Quý
Líp 45kt3
Ms:1388045
Hµ Néi, 11 - 2004
Bìa - Người đăng: Hùng PV
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 146