Ktl-icon-tai-lieu

Bìa đẹp

Được đăng lên bởi Hiếu Quang Minh Lê
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gd & ®t huyÖn ®«ng anh
Trêng tiÓu häc vÜnh ngäc
`
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
M«n: ¢m nh¹c
§Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p
båi dìng ®Ó d¹y, häc tèt
c¸c bµi h¸t trong ch¬ng
tr×nh
©m nh¹c líp 5 ë trêng
TiÓu häc VÜnh Ngäc
Gi¸o viªn: TrÞnh Xu©n Loan
Ngµy sinh: 16/02/1979
Tr×nh ®é: §HSP
N¨m häc: 2013 – 2014
Bìa đẹp - Người đăng: Hiếu Quang Minh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa đẹp 9 10 429