Ktl-icon-tai-lieu

Bìa đẹp

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC


LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
PHAÂN TÍCH HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT
GIAÛI PHAÙP QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG KHU
COÂNG NGHIEÄP NHÔN HOÄI – KHU A
CHUYEÂN NGAØNH : MOÂI TRÖÔØNG
MAÕ SOÁ NGAØNH

: 108

GVHD

:

TS: CHEÁ ÑÌNH LYÙ

SVTH

:

NGUYEÃN ÑÖÙC AN

TP. Hoà Chí Minh, thaùng 12 naêm 2007

...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
PHAÂN TÍCH HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT
GIAÛI PHAÙP QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG KHU
COÂNG NGHIEÄP NHÔN HOÄI – KHU A
CHUYEÂN NGAØNH : MOÂI TRÖÔØNG
MAÕ SOÁ NGAØNH : 108
GVHD : TS: CHEÁ ÑÌNH LYÙ
SVTH : NGUYEÃN ÑÖÙC AN
TP. Hoà Chí Minh, thaùng 12 naêm 2007
Bìa đẹp - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa đẹp 9 10 656