Ktl-icon-tai-lieu

Bìa giáo án

Được đăng lên bởi Quý Kpa
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Giaùo vieân: Trần Xuân Ngọc
Tæ: Tiếng Anh

Naêm hoïc: 2010 –2011
Năm học: 2010- 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:

2010 - 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:

2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Gi¸o ¸n: english 8

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc
N¨m häc : 2010-2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GI¸O ¸N:

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 - 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Gi¸o ¸n

Tiếng Anh 7

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc
Năm hoc: 2010 - 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG

----------«---------

M«n tiÕng anh 6

Giaùo vieân: Trần Xuân Ngọc
Tæ: Tiếng Anh

Naêm hoïc: 2010 –2011

...
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
---------- ----------
GIAÙO AÙN
Tổ: VTM
gi¸o viªn:
Trần Xuân Ngọc
Bìa giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa giáo án - Người đăng: Quý Kpa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bìa giáo án 9 10 9