Ktl-icon-tai-lieu

Bìa tài liệu

Được đăng lên bởi Thua Phan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐỒNG THÁP
-----------

Lớp: KS10 – TC75B
Tổ: 10
Email: to10KS10TC75B@googlegroups.com
Môn: THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Giảng viên: DOÃN MINH THẮNG

Sa đéc, ngày 18 tháng 4 năm 2013

DANH SÁCH TỔ 10 LỚP KS10TC75B
Email: to10KS10TC75B@googlegroups.com

-----------Số
TT

Họ

Tên

Giới
tính

Ngày
tháng
năm sinh

Số
điện thoại

Email

Nhóm,
Chức vụ
tổ

01

Lê Phú

Toàn

Nam

07/10/1979

0918664956

phutoan1979@gmail.com

10

Tổ trưởng
Máy
Chuyên gia

02

Nguyễn Thị Tuyết

Trinh

Nữ

17/06/1987

0939697009

tuyettrinhsd87@gmail.com

10

Tổ phó
Máy

03

Trần Thị Thu

Trang

Nữ

10/06/1980

01256516519

thutranglv80@gmail.com

10

Tổ viên

04

Nông Thị Minh

Trang

Nữ

01/01/1983

0163365319
9

minhtrangtb83@gmail.com

10

Tổ viên

05

Trần Thị Thùy

Trang

Nữ

26/10/1985

0123371678
6

thuytranghn85@gmail.com

10

Tổ viên

06

Nguyễn Thị Thùy

Trang

Nữ

15/08/1984

0907294281

thuytrangto10@gmail.com

10

Tổ viên

07

Cao Lệ Ngọc

Trân

Nữ

27/08/1983

0908773988

caolengoctran83@gmail.com

10

Tổ viên

08

Nguyễn Văn

Thư

Nam

24/10/1981

0943449494

nguyenthu3535@gmail.com

10

Tổ viên
Máy
Chuyên gia

09

Nguyễn Xuân

Thưởng

Nam

07/08/1984

0902865891

xuanthuongsd84@gmail.com

10

Tổ viên

10

Nguyễn Công

Thức

Nam

14/06/1985

0168559769
0

nguyencongthuc1985@gmail.c
om

10

Tổ viên

11

Phan Văn

Thừa

Nam

15/12/1984

0973882121

phanthua84@gmail.com

10

Tổ viên
Máy
Chuyên gia

12

Lê Văn

Thi

Nam

25/08/1984

0909838486

levanthi29@gmail.com

10

Tổ viên

13

Lê Phước

Thịnh

Nam

08/08/1984

0166998844
8

phuocthinh84@gmail.com

10

Tổ viên

14

Lê Hồng

Thắng

Nam

03/02/1978

0168247349
9

hongthanghn1978@gmail.com

10

Tổ viên

15

Võ Văn

Xuân

Nam

19/12/1979

0988635488

vovanxuan1979@gmail.com

10

Tổ viên

DANH SÁCH
CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TỔ 10 LỚP ĐHHC KS10TC75B
----------

CÂU HỎI
LÝ THUYẾT
Chương II:
Câu 4: Giải thích cách quản lý và điều hành một tổ chức thông qua hệ
thống thông tin. Những yếu tố nào trong tổ chức có ý nghĩa quyết định đến hệ
thống thông tin trong tổ chức.
Câu 5: Hiểu biết của anh, chị về Chính phủ điện tử? Chính phủ điện tử ở
Việt Nam, thực trạng và hướng phát triển?
Câu 6: Hiểu biết của anh, chị về Chính phủ điện tử? Theo anh, chị để xây
dựng thành công Chính phủ điện tử cần triển khai những nội dung gì?
Câu 7: Phân tích các điều kiện và nguyên tắc xây dựng và khai thác hệ
thống thông tin quản lý. Ví dụ minh họa?
Chương III:
Câu 9: Tìm hiểu về dịch vụ thư đi...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐỒNG THÁP
-----------
Lớp: KS10 – TC75B
Tổ: 10
Email: to10KS10TC75B@googlegroups.com
Môn: THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Giảng viên: DOÃN MINH THẮNG
Sa đéc, ngày 18 tháng 4 năm 2013
Bìa tài liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa tài liệu - Người đăng: Thua Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bìa tài liệu 9 10 798