Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BB-...(3)…

BIÊN BẢN
………………(4)………………
Thời gian bắt đầu: …………………………
Địa điểm: …………………………………….
Thành phần tham dự: ……………………………………
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Chủ trì (chủ tọa): ………………………………………………….......
Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………....
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng ...
năm ….…/.
THƯ KÝ
(chữ ký)

CHỦ TỌA
(chữ ký, dấu (nếu có)

Họ và tên

(5)
Họ và tên

Nơi nhận:

- ….;
- Lưu: VT,hồ sơ.
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.

(5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

2

...
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BB-...(3)…
BIÊN BẢN
………………(4)………………
Thời gian bắt đầu: …………………………
Địa điểm: …………………………………….
Thành phần tham dự: ……………………………………
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Chủ trì (chủ tọa): ………………………………………………….......
Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………....
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng ...
năm ….…/.
THƯ KÝ
(chữ ký)
Họ và tên
CHỦ TỌA
(chữ ký, dấu (nếu có)
(5)
Họ và tên
Nơi nhận:
- ….;
- Lưu: VT,hồ sơ.
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
Biên bản - Trang 2
Biên bản - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản 9 10 312