Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản

Được đăng lên bởi Oxaa Meomeo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

BIEÂN BAÛN
(V/v Nieâm yeát maát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hoàng Thế Kỷ.)
Hôm nay, vào lúc 09 ngày 22 tháng 7 năm 2014. Tại UBND xã Hồ Thị Kỷ tiến hành
làm biên bản về việc mất giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành: X584420; số vào sổ cấp
GCNQSDĐ: 1228; cấp ngày: 18/6/2003 của hộ Ông Hoàng Thế Kỷ ngụ ấp Xóm Sở, Xã Hồ
Thị Kỷ, Thới Bình, Tỉnh Cà Mau. Phần đất tọa lạc ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới
Bình, Tỉnh Cà Mau.
Thành phần:
Ông Dương Quốc Việt
PCT UBND xã Hồ Thị Kỷ
Ông Lử Kiên Cường
Địa chính
Ông Lê Văn Non
Thư ký
Cùng hộ Ông Hoàng Thế Kỷ
Nội dung:
Căn cứ vào Thông báo mất GCN QSDĐ của phòng TN-MT huyện Thới Bình ngày
22/7/2014, về việc mất mất GCN QSDĐ của hộ Ông Hoàng Thế Kỷ, diện tích: 230 m 2, thửa
430, tờ 12, tọa lạc ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau. Nay UBND xã Hồ Thị Kỷ
làm biên bản niêm yết sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết nếu không có tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân nào yêu cầu khiếu nại gì thì UBND xã lập hồ sơ trình Phòng TN-MT huyện cấp lại GCN
QSDĐ cho hộ Ông Hoàng Thế Kỷ đúng theo quy định, mọi yêu cầu khiếu nại về sau UBND
xã hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Biên bản kết thúc cùng ngày có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên./.

UBND Xã Hồ Thị Kỷ

Hồ Thị Kỷ, Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Thư ký biên bản

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
BIEÂN BAÛN
(V/v Nieâm yeát maát giy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hoàng Thế Kỷ.)
Hôm nay, vào lúc 09 ngày 22 tháng 7 năm 2014. Tại UBND xã Hồ Thị Kỷ tiến hành
làm biên bản về việc mất giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành: X584420; số vào sổ cấp
GCNQSDĐ: 1228; cấp ngày: 18/6/2003 của hộ Ông Hoàng Thế Kỷ ngụ ấp Xóm Sở, Xã Hồ
Thị Kỷ, Thới Bình, Tỉnh Cà Mau. Phần đất tọa lạc ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới
Bình, Tỉnh Cà Mau.
Thành phần:
Ông Dương Quốc Việt PCT UBND xã Hồ Thị Kỷ
Ông Lử Kiên Cường Địa chính
Ông Lê Văn Non Thư ký
Cùng hộ Ông Hoàng Thế Kỷ
Nội dung:
n cứ vào Tng báo mất GCN QSDĐ của phòng TN-MT huyện Thới Bình ngày
22/7/2014, về việc mất mất GCN QSDĐ của hộ Ông Hoàng Thế Kỷ, diện tích: 230 m
2
, thửa
430, tờ 12, tọa lạc ấp Xóm Sở, Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Mau. Nay UBND Hồ Thị Kỷ
làm biên bản niêm yết sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết nếu không tổ chức, hộ gia đình,
nhân nào yêu cầu khiếu nại gì thì UBND lập hồ trình Phòng TN-MT huyện cấp lại GCN
QSDĐ cho h Ông Hoàng Thế Kỷ đúng theo quy định, mọi yêu cầu khiếu nại về sau UBND
xã hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Biên bản kết thúc cùng ngày có đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên./.
UBND Xã Hồ Thị Kỷ Hồ Thị Kỷ, Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Thư ký biên bản
Biên bản - Người đăng: Oxaa Meomeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản 9 10 430