Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN

Được đăng lên bởi c1pthanhb-pgr
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁ RAI
TRƯỜNG TH PHONG THẠNH B
Số: ....../BB-THPTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phong Thạnh, ngày ... tháng … năm 201..

BIÊN BẢN
V/v Họp Ban đại diện Cha, Mẹ, học sinh
Năm học 2014 - 2015
I. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian: ……giờ……phút, ngày…..…/..……/………
2. Địa điểm: Văn phòng Trường TH Phong Thạnh B
II. Thành phần
1. Ông ……………………………… - Hiệu trưởng

- Chủ toạ

2. Ông ………………………………. - Giáo viên

- Thư kí

3. Ông ……………………………- Trưởng ban đại diện Cha, Mẹ Học sinh
4. …………………………………- ………………………………………………
5. …………………………………- ………………………………………………
6. …………………………………- ………………………………………………
7. …………………………………- ………………………………………………
8. …………………………………- ………………………………………………
9. …………………………………- ………………………………………………
10. …………………………………- ………………………………………………
III. Nội dung
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

- Trang 1 -

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Trang 2 -

IV. Kết luận
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Buổi họp kết thúc hồi ………… giờ ……… phút cùng ngày./.
THƯ KÍ

CHỦ TOẠ

- Trang 3 -

...
PHÒNG DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁ RAI
TRƯỜNG TH PHONG THẠNH B
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ....../BB-THPTB
Phong Thạnh, ngày ... tháng … năm 201..
BIÊN BẢN
V/v Họp Ban đại diện Cha, Mẹ, học sinh
Năm học 2014 - 2015
I. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian: ……giờ……phút, ngày…..…/..……/………
2. Địa điểm: Văn phòng Trường TH Phong Thạnh B
II. Thành phần
1. Ông ……………………………… - Hiệu trưởng - Chủ toạ
2. Ông ………………………………. - Giáo viên - Thư kí
3. Ông ……………………………- Trưởng ban đại diện Cha, Mẹ Học sinh
4. …………………………………- ………………………………………………
5. …………………………………- ………………………………………………
6. …………………………………- ………………………………………………
7. …………………………………- ………………………………………………
8. …………………………………- ………………………………………………
9. …………………………………- ………………………………………………
10. …………………………………- ………………………………………………
III. Nội dung
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Trang 1 -
BIÊN BẢN - Trang 2
BIÊN BẢN - Người đăng: c1pthanhb-pgr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BIÊN BẢN 9 10 211