Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bàn giao con dấu

Được đăng lên bởi trieumai251993
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN
QUỐC TẾ VIỆT NAM
(Phòng/ban/đơn vị)
Số............/BB-BG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN BÀN GIAO CON DẤU, HỒ SƠ PHÁP LÝ
Bên Giao:
Họ tên: Triệu Thị Mai
Chức vụ: Nhân viên HC-NS

Bên Nhận:
Họ tên:
Chức vụ:
Chi tiết tài liệu bàn giao:
Bên Phòng Phòng Hành chính – nhân sự đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên Tài chính
– kế toán tại phòng kế toán tầng 06 toà nhà Hoàng Trần (số 12 đường Đồng Bát, phường
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) theo bảng thống kê dưới đây:
Bảng thống kê tài sản
STT
1

Tên công ty
Công ty CP vận tải đa phương thức quốc tế VN

2

Công ty CP ô tô tải hạng nặng VN

3

Công ty TNHH Khoáng sản QTVN

4

Nội dung
- Đăng ký kinh doanh bản gốc
- Đăng ký mẫu dấu
- Dấu tròn công ty
- Dấu tròn công ty
-Dấu tròn công ty

Dấu chức danh PTGĐ Trần Hoàng An, CTHĐQT Trần Hoàng Nghệ, GĐ Trần
Thượng Hiền, PTGĐ Bùi Đình Hải

Biên bản bàn giao này được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ
một bản và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 04 năm 2016. Bên nhận bàn giao được quyền sử
dụng các tài sản đã nhận theo yêu cầu công việc và có trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng

trong tình trạng tốt nhất. Nếu có thiệt hại do chủ quan thì phải bồi thường theo quy định
của công ty.
Biên bản bàn giao này làm tại Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016.

Bên Giao

Bên Nhận

...
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN
QUỐC TẾ VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(Phòng/ban/đơn vị)
Số............/BB-BG
----------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016
BIÊN BẢN BÀN GIAO CON DẤU, HỒ SƠ PHÁP LÝ
Bên Giao:
Họ tên: Triệu Thị Mai
Chức vụ: Nhân viên HC-NS
Bên Nhận:
Họ tên:
Chức vụ:
Chi tiết tài liệu bàn giao:
Bên Phòng Phòng Hành chính nhân sự đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên Tài chính
– kế toán tại phòng kế toán tầng 06 toà nhà Hoàng Trần (số 12 đường Đồng Bát, phường
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) theo bảng thống kê dưới đây:
Bảng thống kê tài sản
STT Tên công ty Nội dung
1
Công ty CP vận tải đa phương thức quốc tế VN
- Đăng ký kinh doanh bản gốc
- Đăng ký mẫu dấu
- Dấu tròn công ty
2 Công ty CP ô tô tải hạng nặng VN
- Dấu tròn công ty
3 Công ty TNHH Khoáng sản QTVN -Dấu tròn công ty
4
Dấu chức danh PTGĐ Trần Hoàng An, CTHĐQT Trần Hoàng Nghệ, GĐ Trần
Thượng Hiền, PTGĐ Bùi Đình Hải
Biên bản bàn giao này được làm thành 02 bản giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ
một bản và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 04 năm 2016. Bên nhận bàn giao được quyền sử
dụng các tài sản đã nhận theo yêu cầu công việc trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng
Biên bản bàn giao con dấu - Trang 2
Biên bản bàn giao con dấu - Người đăng: trieumai251993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản bàn giao con dấu 9 10 932