Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bàn giao hàng hóa

Được đăng lên bởi Hữu Phước
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T-Camera Đà Lạt
Hotline : 0946.855.755
FaceBook:  Website: 
Địa Chỉ: 18 Đường 3/2 - P.1 – Tp.Đà Lạt.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------

BIÊN BẢN GIAO - TRẢ HÀNG
Hôm nay, ngày…...tháng ….. năm 20……, tại cửa hàng T-Camera Đà Lạt hai bên gồm:
BÊN A: Cửa hàng T-Camera Đà Lạt.
Địa chỉ
: 18 Đường 3/2 - P.1 – Tp.Đà Lạt.
Đại diện
: ...............................................................................................................................
Chức danh
: ..............................................................................................................................
Số điện thoại : ...........................................
BÊN B:
Họ và Tên
Địa chỉ
CMND
Chức danh
Số điện thoại

: .........................................................................................................................................
: ..........................................................................................................................................
: ..........................................................................................................................................
: ..........................................................................................................................................
: ...........................................

Căn cứ vào thỏa thuận, bên A giao hàng cho bên B và bên B trả cho bên A hai bên tiến hành xác lập biên bản giao trả hàng gồm các mặt hàng sau:

T-Camera Đà Lạt
Hotline : 0946.855.755
FaceBook:  Website: 
Địa Chỉ: 18 Đường 3/2 - P.1 – Tp.Đà Lạt.

-

STT

Tên Hàng

Đơn Giá

SL
Giao

SL Trả

Ghi Chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Bên A xác nhận đã GIAO và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. Ký xác nhận :

- Bên B xác nhận đã TRẢ và bên A xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. Ký xác nhận :

Bên A có trách nhiệm giao hàng kiểm tra và xác nhận cho bên B.
Bên B có trách nhiệm với số lượng hàng trên và thanh toán, trả hàng tồn xác nhận cho Bên A sau khi bán xong.
Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao trả hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có
quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.
Biên bản này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
T-Camera Đà L t
Đ a Ch : 18 Đ ng 3/2 - P.1 – Tp.Đà L t. ườ Hotline : 0946.855.755
FaceBook: www.facebook.com/TCameraDaLat Website: www.tcamera.vn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------
BIÊN BẢN GIAO - TRẢ HÀNG
Hôm nay, ngày…...tháng ….. năm 20……, tại cửa hàng T-Camera Đà Lạt hai bên gồm:
BÊN A: Cửa hàng T-Camera Đà Lạt.
Địa chỉ : 18 Đường 3/2 - P.1 – Tp.Đà Lạt.
Đại diện : ...............................................................................................................................
Chức danh : ..............................................................................................................................
Số điện thoại : ...........................................
BÊN B :
Họ và Tên : .........................................................................................................................................
Địa chỉ : ..........................................................................................................................................
CMND : ..........................................................................................................................................
Chức danh : ..........................................................................................................................................
Số điện thoại : ...........................................
Căn cứ vào thỏa thuận, bên A giao hàng cho bên B và bên B trả cho bên A hai bên tiến hành xác lập biên bản giao trả hàng gồm các mặt hàng sau:
Biên bản bàn giao hàng hóa - Trang 2
Biên bản bàn giao hàng hóa - Người đăng: Hữu Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản bàn giao hàng hóa 9 10 14