Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bàn giao mua đồ dùng học liệu

Được đăng lên bởi Trung Quyết
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG MN YÊN NGUYÊN
Lớp 4- 5 tuổi (Cầu Mạ )

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Yên Nguyên, ngày 08 tháng 9 năm 2014

BIÊN BẢN BÀN GIAO MUA ĐỒ DÙNG HỌC LIỆU
NĂM HỌC: 2014 – 2015
- Thời gian: 7h30. Ngày 08 tháng 9 năm 2014
- Địa điểm: Tại lớp 4- 5 Tuổi (Cầu Mạ)
- Thành phần: 1. Đ/c: Nông Thị Phòng (Giáo viên chủ nhiệm)
2. Đ/c: Nguyễn Thị Oanh (BĐD cha mẹ học sinh
Hội trưởng)
3. Đ/c: Vũ Văn Phấn (BĐD cha mẹ học sinh - Thư ký)
Cùng một số phụ huynh BDD cha mẹ học sinh
* NỘI DUNG:
Căn cứ vào buổi họp lớp ngày 8 / 9 / 2014 của lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi thôn Cầu
Mạ lớp đã cử ra BDD cha mẹ học sinh đi mua đồ dùng cho học sinh của lớp
(Đ/C: Nguyễn Thị Oanh.Đại diện cha mẹ học sinh)
Được sự tín nhiệm, ủy quyền của ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp 4 – 5 tuổi
(Cầu Mạ) giao nhiệm vụ cho Ông (bà).
1. Đ/c: Nguyễn Thị Oanh. (BĐD cha mẹ học sinh - Hội trưởng)
2. Đ/c: Vũ Văn Phấn (BĐD cha mẹ học sinh – Hội phó – thư ký )
+ Giáo chủ nhiệm lớp: Nông Thị Phòng
+ Đại diện cha mẹ học sinh. Là Đ/C Nguyễn Thị Oanh đã mua đầy đủ đồ dùng học
liệu cho học sinh của lớp 4– 5 tuổi (Cầu Mạ)
Tổng số học sinh: 28 học sinh
Số tiền thu 190.000 (đồng chẵn)/ 1 học sinh/ trong 1 năm học. Tổng tiền thu
được
Nay tôi là ban đại diện của lớp đã mua đầy đủ đồ dùng học liệu cho các cháu
với tổng số tiền là 5.320.000đ và bàn giao lại trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm là
cô Nông Thị Phòng trực tiếp giảng dạy tại lớp với những danh mục đồ dùng như
sau.
STT
Tên đồ dùng
Đơn vị
Số
Đơn giá
Thành tiền
lượng
1
Vở chữ cái
Quyển
28
95.000
266.000 đ
2
Vở toán
Quyển
28
11.500
322.000 đ
3
Vở tạo hình
Quyển
28
10.500
294.000 đ
4
Sổ theo dõi sức khỏe
Quyển
28
6.000
168.000 đ
5
Sáp màu
Hộp
28
10.000
280.000 đ
6
Đất nặn
Hộp
28
7.000
196.000 đ

7
Túi cúc bấm
Cái
28
3000
84.000 đ
8
Tranh học môi trường
Bộ
09
30.000
270.000 đ
9
Keo dán
Hộp
28
2.000
56.000 đ
10
Giấy thủ công
Túi
56
2000
112.000 đ
11
Giấy A4
Gam
02
50.000
100.000đ
12
Giấy A3
Gam
01
120.000
120.000đ
13
Bảng TKB - TGB
Cái
02
80.000
160.000 đ
14
Bảng cài học toán
Cái
28
12.000
336.000 đ
15
Nến dính
Cái
17
3.000
51.000đ
16
Giấy đề can xanh, đỏ, vàng
Mét
12
15.000
180.000đ
17
Xốp các màu
Tờ
100
3.000
300.000đ
18
Bảng tiêu chí lễ giáo
Cái
03
120.000
360.000 đ
19
Bảng tuyên truyền
Cái
01
80.000
80.000 đ
20
Nam châm
Hộp
02
25.000
50.000 đ
21
Sọt để đồ chơi
Cái
01
45.000
45.000đ
22
Tranh các chủ đề
Tờ
09
30.000
270.000đ
23
Chậu rửa mặt
Cái
02
30.000
60.000đ
24
Giá nhựa
Cái
04
70.000
280.000đ
25
Bảng bé ngoan
Cái
01
90.000
90.000đ
2...
TRƯỜNG MN YÊN NGUYÊN
Lớp 4- 5 tuổi (Cầu Mạ )
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Yên Nguyên, ngày 08 tháng 9 năm 2014
BIÊN BẢN BÀN GIAO MUA ĐỒ DÙNG HỌC LIỆU
NĂM HỌC: 2014 – 2015
- Thời gian: 7h30. Ngày 08 tháng 9 năm 2014
- Địa điểm: Tại lớp 4- 5 Tuổi (Cầu Mạ)
- Thành phần: 1. Đ/c: Nông Thị Phòng (Giáo viên chủ nhiệm)
2. Đ/c: Nguyễn Thị Oanh (BĐD cha mẹ học sinh
Hội trưởng)
3. Đ/c: Vũ Văn Phấn (BĐD cha mẹ học sinh - Thư ký)
Cùng một số phụ huynh BDD cha mẹ học sinh
* NỘI DUNG:
Căn cứ vào buổi họp lớp ngày 8 / 9 / 2014 của lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi thôn Cầu
Mạ lớp đã cử ra BDD cha mẹ học sinh đi mua đồ dùng cho học sinh của lớp
(Đ/C: Nguyễn Thị Oanh.Đại diện cha mẹ học sinh)
Được sự tín nhiệm, ủy quyền của ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp 4 – 5 tuổi
(Cầu Mạ) giao nhiệm vụ cho Ông (bà).
1. Đ/c: Nguyễn Thị Oanh. (BĐD cha mẹ học sinh - Hội trưởng)
2. Đ/c: Vũ Văn Phấn (BĐD cha mẹ học sinh – Hội phó – thư ký )
+ Giáo chủ nhiệm lớp: Nông Thị Phòng
+ Đại diện cha mẹ học sinh. Là Đ/C Nguyễn Thị Oanh đã mua đầy đủ đồ dùng học
liệu cho học sinh của lớp 4– 5 tuổi (Cầu Mạ)
Tổng số học sinh: 28 học sinh
Số tiền thu 190.000 (đồng chẵn)/ 1 học sinh/ trong 1 năm học. Tổng tiền thu
được
Nay tôi là ban đại diện của lớp đã mua đầy đủ đồ dùng học liệu cho các cháu
với tổng số tiền là 5.320.000đ và bàn giao lại trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm là
cô Nông Thị Phòng trực tiếp giảng dạy tại lớp với những danh mục đồ dùng như
sau.
STT Tên đồ dùng Đơn vị Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 Vở chữ cái Quyển 28 95.000 266.000 đ
2 Vở toán Quyển 28 11.500 322.000 đ
3 Vở tạo hình Quyển 28 10.500 294.000 đ
4 Sổ theo dõi sức khỏe Quyển 28 6.000 168.000 đ
5 Sáp màu Hộp 28 10.000 280.000 đ
6 Đất nặn Hộp 28 7.000 196.000 đ
Biên bản bàn giao mua đồ dùng học liệu - Trang 2
Biên bản bàn giao mua đồ dùng học liệu - Người đăng: Trung Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản bàn giao mua đồ dùng học liệu 9 10 739