Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2014

Được đăng lên bởi quanglamuongkim
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2014
Nguồn do ban vận động quỹ “ Vì Người nghèo” huyện than Uyên hỗ trợ
Thực hiện quyết định số……./ QĐ- BVĐ ngày ……/……..năm 2014 của ban vận động quỹ
“vì người nghèo”huyện than uyên về việc phân bổ quỹ “vì người nghèo” huyện than uyên.
Hôm nay, ngày…….tháng……..năm 2014 Tại bản………………..xã Mường Kim ,huyện Than
Uyên đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn Kết.
Thành phần dự bàn giao gồm:
Đại diện UBMTTQ huyện than uyên,ông : Nguyễn Đăng Trường
Đại diện Đảng Ủy , UBND xã

ông : Lê Thái Sơn

Đai diện UBMTTQ xã

ông: Lò Văn Hoàn

Đại khu dân cư …………………………………………………………………………………………….
Đại diện chủ Hộ…………………………………………………………………………………………..
Sauk hi thống nhất giữa cơ sở và UBMTTQ huyện, Tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia
đình sử dụng, chi tết cụ thể như sau:
Loại nhà…………………………………………………..diện tích sử dụng………………………..m2
Tiền Mặt nhà nước hỗ trợ 15.000.000 bằng chữ; Mười năm triệu đồng chẵn
Tiền nhân dân đóng góp xây dựng…………………………………………………………………….....
Vốn gia đình tự có………………………………………………………………………………………..
Tổng cộng căn nhà trị giá…………………………………………………………………………………
Hôm nay,tại gia đình đại diện các bên bàn giao chính thức cho chủ hộ(ông,)
bà………………………………………..được sử dụng ngôi nhà. Biên bản được lập 3 bản có giá trị như
nhau.

CHỦ HỘ

UBMTTQ Huyện

TRƯỞNG BẢN

UBND XÃ

UBMTTQ XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY BIÊN NHẬN
Tên tôi là :…………………………………chức vụ……………................................
Xã………………………………………………………….Đại diện cho UBMTTQ huyên
Than Uyên giao.
Tổng số tiền 15.000.000 đồng; bằng chữ (mười năm triệu đồng chẵn)
Vậy tôi làm giấy biên nhận này, đã chứng thực nhận đủ số tiền làm nhà “đại đoàn
kết” do nguồn quỹ vì người nghèo
Tôi có trách nhiệm giao lại số tiền cho các hộ trong danh sách được hỗ trợ và hoàn
trả các thủ tục chứng từ thanh toán của từng nhà cho ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Than
Uyên.Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm/.
Mường Kim ngày……………..tháng……..năm 2014

Người Nhận

Người giao

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2014
Nguồn do ban vận động quỹ “ Vì Người nghèo” huyện than Uyên hỗ trợ
Thực hiện quyết định số……./ QĐ- BVĐ ngày ……/……..năm 2014 của ban vận động quỹ
“vì người nghèo”huyện than uyên về việc phân bổ quỹ “vì người nghèo” huyện than uyên.
Hôm nay, ngày…….tháng……..năm 2014 Tại bản………………..xã Mường Kim ,huyện Than
Uyên đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn Kết.
Thành phần dự bàn giao gồm:
Đại diện UBMTTQ huyện than uyên,ông : Nguyễn Đăng Trường
Đại diện Đảng Ủy , UBND xã ông : Lê Thái Sơn
Đai diện UBMTTQ xã ông: Lò Văn Hoàn
Đại khu dân cư …………………………………………………………………………………………….
Đại diện chủ Hộ…………………………………………………………………………………………..
Sauk hi thống nhất giữa cơ sở và UBMTTQ huyện, Tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia
đình sử dụng, chi tết cụ thể như sau:
Loại nhà…………………………………………………..diện tích sử dụng………………………..m
2
Tiền Mặt nhà nước hỗ trợ 15.000.000 bằng chữ; Mười năm triệu đồng chẵn
Tiền nhân dân đóng góp xây dựng…………………………………………………………………….....
Vốn gia đình tự có………………………………………………………………………………………..
Tổng cộng căn nhà trị giá…………………………………………………………………………………
Hôm nay,tại gia đình đại diện các bên bàn giao chính thức cho chủ hộ(ông,)
bà………………………………………..được sử dụng ngôi nhà. Biên bản được lập 3 bản có giá trị như
nhau.
CHỦ HỘ TRƯỞNG BẢN
UBMTTQ Huyện UBND XÃ UBMTTQ XÃ
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2014 - Trang 2
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2014 - Người đăng: quanglamuongkim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2014 9 10 324