Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bản giao tài liệu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3795 lần   |   Lượt tải: 13 lần
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Mã tài liệu: HC-15-BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU
-

Căn cứ vào ........................................................;

-

Căn cứ vào ....................................................... ;

- Căn cứ ...................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) ...............................................................
Chức vụ công tác/chức danh: ..........................................................
BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) :
..........................................................................
Chức vụ công tác/chức danh ................................................................................
Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:
1. Tên khối tài liệu giao nộp: .......................................................................................................................
2. Thời gian ban hành của tài liệu…………………………………………………………………………
3. Số lượng tài liệu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Thực trạng của tài liệu:…………………………………………………………………………………
5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ………………………………………………………………
Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện
hành của cơ quan, tổ chức) giữ một bản./.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

...
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU
Mã tài liệu: HC-15-BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU
- Căn cứ vào ........................................................;
- Căn cứ vào ....................................................... ;
- Căn cứ ...................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) ...............................................................
Chức vụ công tác/chức danh: ..........................................................
BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) : ..........................................................................
Chức vụ công tác/chức danh ................................................................................
Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:
1. Tên khối tài liệu giao nộp: .......................................................................................................................
2. Thời gian ban hành của tài liệu…………………………………………………………………………
3. Số lượng tài liệu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Thực trạng của tài liệu:…………………………………………………………………………………
5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ………………………………………………………………
Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện
hành của cơ quan, tổ chức) giữ một bản./.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Biên bản bản giao tài liệu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản bản giao tài liệu 9 10 353