Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bình xét

Được đăng lên bởi Đi Qua Hoa Cúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÌNH XÉT CỦA CHI ĐOÀN

1. Thành phần tham dự: Chi đoàn QH2011S – Toán học.
2. Địa điểm: Phòng 302 Co, Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.
3. Thời gian: 11h thứ 7 ngày 1/11/2011.
4. Kết quả bình xét:
Sau khi tiến hành bình xét, 2 bạn Bùi Thị Thúy và Nguyễn Thanh Tâm được tập
thể QH2011S – Toán học công nhận đủ các phẩm chất, tiêu chí:
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực; Sẵn sàng và tích cực tham gia học
nhóm, giúp đỡ bạn bè.
- Là người năng động, sáng tạo, có tinh thần đổi mới và tinh thần cộng đồng; Là hạt nhân
trong việc tổ chức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên; Hạt nhân trong việc tổ
chức các hoạt động phong trào tổ, đội, nhóm, Chi đoàn, Chi hội và cấp cao hơn nhằm lôi
cuốn đoàn viên tham gia, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó.

XÁC NHẬN

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2014

HỘI SINH VIÊN ĐƠN VỊ

Người báo cáo

Nguyễn Thanh Tâm

BT. Bùi Thị Bảo Trang

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÌNH XÉT CỦA CHI ĐOÀN
1. Thành phần tham dự: Chi đoàn QH2011S – Toán học.
2. Địa điểm: Phòng 302 Co, Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.
3. Thời gian: 11h thứ 7 ngày 1/11/2011.
4. Kết quả bình xét:
Sau khi tiến hành bình xét, 2 bạn Bùi Thị Thúy và Nguyễn Thanh Tâm được tập
thể QH2011S – Toán học công nhận đủ các phẩm chất, tiêu chí:
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực; Sẵn sàng và tích cực tham gia học
nhóm, giúp đỡ bạn bè.
- Là người năng động, sáng tạo, có tinh thần đổi mới và tinh thần cộng đồng; Là hạt nhân
trong việc tổ chức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên; Hạt nhân trong việc tổ
chức các hoạt động phong trào tổ, đội, nhóm, Chi đoàn, Chi hội và cấp cao hơn nhằm lôi
cuốn đoàn viên tham gia, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó.
XÁC NHẬN
HỘI SINH VIÊN ĐƠN VỊ
Nguyễn Thanh Tâm
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2014
Người báo cáo
BT. Bùi Thị Bảo Trang
Biên bản bình xét - Trang 2
Biên bản bình xét - Người đăng: Đi Qua Hoa Cúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản bình xét 9 10 260