Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN BỎ PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Được đăng lên bởi Tân Ngọc Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BỎ PHIẾU
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
NĂM 2014
( Lần 1 )
Vào hồi ……giờ ……phút, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại văn phòng
trường Tiểu học Phong Dụ Thượng
Được sự nhất trí của Chi bộ đã bầu ra tổ kiểm phiếu:
1. Tổ trưởng:……………………………………………….…………………….
2. Thư ký:……………………………………….……………………………….
3. Ủy viên:………………………………………………………………………..
Đã tiến hành kiểm phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014 kết quả
như sau:
Số phiếu phát ra:………………phiếu
Số phiếu thu vào: ……………..phiếu.
( Số phiếu hợp lệ:…….. phiếu. Số phiếu không hợp lệ:…………phiếu.)
Tổng số đảng viên đạt mức 2: ………./……… đảng viên ( ……% nhất trí
mức 2 )
Tổng số đảng viên đạt mức 3: ……../………… đảng viên ( ……% nhất trí
mức 2; ……….% nhất trí mức 3 )
Biên bản thông qua Chi bộ, được sự nhất trí …….% .Kết thúc vào hồi ……
giờ …….. phút cùng ngày.

Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
( Ký ghi rõ họ và tên )

Thư ký
( Ký ghi rõ họ và tên )

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BỎ PHIẾU
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
NĂM 2014
( Lần 2 )
Vào hồi ……giờ ……phút, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại văn phòng
trường Tiểu học Phong Dụ Thượng
Được sự nhất trí của Chi bộ đã bầu ra tổ kiểm phiếu:
1. Tổ trưởng:……………………………………………….…………………….
2. Thư ký:……………………………………….……………………………….
3. Ủy viên:………………………………………………………………………..
Đã tiến hành kiểm phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014 ( lần 2 )
kết quả như sau:
Số phiếu phát ra:………………phiếu.
Số phiếu thu vào: ……………..phiếu.
( Số phiếu hợp lệ:…….. phiếu. Số phiếu không hợp lệ:…………phiếu.)
Tổng số đảng viên đạt mức 1: ……./……. đảng viên
( Đồng chí ………………………………….. : ……./…… phiếu
Đồng chí …………………………………: ……./…….. phiếu
Biên bản thông qua Chi bộ, được sự nhất trí 100% .Kết thúc vào hồi ……
giờ …….. phút cùng ngày.

Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
( Ký ghi rõ họ và tên )

Thư ký
( Ký ghi rõ họ và tên )

...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BỎ PHIẾU
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
NĂM 2014
( Lần 1 )
Vào hồi ……giờ ……phút, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại văn phòng
trường Tiểu học Phong Dụ Thượng
Được sự nhất trí của Chi bộ đã bầu ra tổ kiểm phiếu:
1. Tổ trưởng:……………………………………………….…………………….
2. Thư ký:……………………………………….……………………………….
3. Ủy viên:………………………………………………………………………..
Đã tiến hành kiểm phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014 kết quả
như sau:
Số phiếu phát ra:………………phiếu
Số phiếu thu vào: ……………..phiếu.
( Số phiếu hợp lệ:…….. phiếu. Số phiếu không hợp lệ:…………phiếu.)
Tổng số đảng viên đạt mức 2: ………./……… đảng viên ( ……% nhất t
mức 2 )
Tổng số đảng viên đạt mức 3: ……../………… đảng viên ( ……% nhất trí
mức 2; ……….% nhất trí mức 3 )
Biên bản thông qua Chi bộ, được sự nhất trí …….% .Kết thúc vào hồi ……
giờ …….. phút cùng ngày.
Tổ trưởng tổ kiểm phiếu Thư ký
( Ký ghi rõ họ và tên ) ( Ký ghi rõ họ và tên )
BIÊN BẢN BỎ PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN - Trang 2
BIÊN BẢN BỎ PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN - Người đăng: Tân Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN BỎ PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN 9 10 261