Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản cuộc họp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Mã tài liệu: HC-05-BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

Ngày

tháng năm 200

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………………………… …)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với
các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

II/ Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….
Thư ký cuộc họp

.

Chủ trì cuộc họp

.

...
QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP
Mã tài liệu: HC-05-BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
Ngày tháng năm 200
BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………………………… …)
Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với
các nội dung sau:
I/ Thành phần tham dự gồm:
II/ Nội dung cuộc họp:
Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….
Thư ký cuộc họp
.
Chủ trì cuộc họp
.
Biên bản cuộc họp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản cuộc họp 9 10 750