Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC TIẾN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Được đăng lên bởi phandinhloctien-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 6477 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
XÃ LỘC TIẾN
Đại hội đại biểu Hội NDVN xã Lộc Tiến
Lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 - 2017

Lộc Tiến, ngày 9 tháng 4 năm 2012
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC TIẾN
LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2012 - 2017
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Lộc Tiến nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tổ chức
tại Hội trường UBND xã Lộc Tiến vào lúc 7 giờ 30’ ngày 9 tháng 4 năm 2012.
Đại hội tiến hành các nội dung:
1. Thông qua Báo cáo của BCH đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu khóa VIII nhiệm kỳ 2007 - 2012, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 2017 và Báo cáo kiểm điểm của BCH.
2. Thảo luận Báo cáo, phương hướng và các văn bản của Đại hội cấp trên.
3. Bầu BCH mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên.
4. Đại hội đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội và thực hiện 3 phong trào thi đua, nhiệm kỳ
2007 - 2012.
Thành phần Đại hội:
- Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập là …………..đồng chí.
- Số đại biểu có mặt:...........................................................................
- Số đại biểu vắng mặt:.......................................................................
Đại hội bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :
1. Đ/c Phan Đinh - Chủ tịch Hội NDVN xã khóa VIII.
2. Đ/c Trương Xuân Khuyến - P.Chủ tịch Hội NDVN xã khóa VIII.
3. Đ/c Trần Sang: Ủy viên BTV Hội NDVN xã khóa VIII.
4. Đ/c Lê Tuấn: Ủy viên BTV Hội NDVN xã khóa VIII
5. Đ/c Phan Thị Lai: Chủ tịch Hội LHPN xã. Đại biểu Hội ND khóa IX.
Đoàn thư ký gồm :
1. Ông: Phạm Công Chính - Đại biểu Hội nông dân xã khóa IX.
2. Ông: Lê Văn Sắt - Đại biểu Hội nông dân xã khóa IX
Đại hội tiến hành những chương trình, nội dung sau :
1. Báo cáo đánh giá tình hình công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2007 2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017.
2. Báo có kiểm điểm của BCH khóa VIII, nhiệm kỳ 2007 - 2012.
3. Thảo luận
1

4. Phát biểu chỉ đạo:
- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy.
- Đại diện Ban Thường vụ Hội NDVN huyện Phú Lộc.
5. Bầu BCH Hội NDVN xã khóa IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
6. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Đại hội đã nhất trí biểu quyết các vấn đề:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………...
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
XÃ LỘC TIẾN
Đại hội đại biểu Hội NDVN xã Lộc Tiến
Lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 - 2017
Lộc Tiến, ngày 9 tháng 4 năm 2012
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC TIẾN
LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2012 - 2017
Đại hội đại biểu Hội Nông dân Lộc Tiến nhiệm kỳ 2012 - 2017 T chức
tại Hội trường UBND xã Lộc Tiến vào lúc 7 giờ 30’ ngày 9 tháng 4 năm 2012.
Đại hội tiến hành các nội dung:
1. Thông qua Báo cáo của BCH đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu khóa VIII nhiệm k 2007 - 2012, phương hướng, nhiệm v nhiệm kỳ 2012 -
2017 và Báo cáo kiểm điểm của BCH.
2. Thảo luận Báo cáo, phương hướng và các văn bản của Đại hội cấp trên.
3. Bầu BCH mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên.
4. Đại hội đã biểu dương khen thưởng các tập thể, nhân thành tích xuất
sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội thực hiện 3 phong trào thi đua, nhiệm kỳ
2007 - 2012.
Thành phần Đại hội:
- Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập là …………..đồng chí.
- Số đại biểu có mặt:...........................................................................
- Số đại biểu vắng mặt:.......................................................................
Đại hội bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :
1. Đ/c Phan Đinh - Chủ tịch Hội NDVNkhóa VIII.
2. Đ/c Trương Xuân Khuyến - P.Chủ tịch Hội NDVN xã khóa VIII.
3. Đ/c Trần Sang: Ủy viên BTV Hội NDVN xã khóa VIII.
4. Đ/c Lê Tuấn: Ủy vn BTV Hội NDVN khóa VIII
5. Đ/c Phan Thị Lai: Chủ tịch Hội LHPN xã. Đại biểu Hội ND khóa IX.
Đoàn thư ký gồm :
1. Ông: Phm Công Chính - Đại biểu Hộingn xã khóa IX.
2. Ông: Văn St - Đại biểu Hộing dân khóa IX
Đại hội tiến hành những chương trình, nội dung sau :
1. Báo cáo đánh giá nh hình công tác Hi và phong trào nông dân nhim k 2007 -
2012 và phương hưng nhim v nhim k 2012 - 2017.
2. Báo có kim đim ca BCH khóa VIII, nhim k 2007 - 2012.
3. Thảo luận
1
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC TIẾN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2012 - 2017 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC TIẾN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2012 - 2017 - Người đăng: phandinhloctien-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC TIẾN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2012 - 2017 9 10 421