Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản đại hội liên đội

Được đăng lên bởi quandienxuan-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LĐ TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------* * * * *---------Diễn Hoàng, ngày

tháng

năm 2010

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2010-2011

I. Đại hội khai mạc lúc:......giờ.......ngày......tháng......năm........
Địa điểm đại hội:...................................................................
II. Thành phần tham dự:
-Đại biểu gồm có:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................................................................................
- Số đọi viên dự đại hội:...............bạn. Vắng.........bạn( có lý do ........;không có lý
do..........)
- Chủ tọa đại hội: Bạn................................................................
- Thư ký: Bạn.............................................................................
- Thành viên: Bạn......................................................................
III. Nội dung đại hội:
1. Bạn............................................đọc báo cáo tổng kết năm học 2009-2010
2. Bạn............................................đọc dự thảo phương hướng năm học 2010-2011
3. Các ý kiến tham luận:
- Bạn...............................................chi đội 9A
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
- Bạn................................................chi đội 8A
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
- Bạn ..............................................chi đội 6A
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
- Bạn...............................................chi đội 7A
Nội dung tham luận..................................................................
...........................................................
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐ TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------* * * * *----------
Diễn Hoàng, ngày tháng năm 2010
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2010-2011
I. Đại hội khai mạc lúc:......giờ.......ngày......tháng......năm........
Địa điểm đại hội:...................................................................
II. Thành phần tham dự:
-Đại biểu gồm có:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................................................................................
- Số đọi viên dự đại hội:...............bạn. Vắng.........bạn( có lý do ........;không có lý
do..........)
- Chủ tọa đại hội: Bạn................................................................
- Thư ký: Bạn.............................................................................
- Thành viên: Bạn......................................................................
III. Nội dung đại hội:
1. Bạn............................................đọc báo cáo tổng kết năm học 2009-2010
2. Bạn............................................đọc dự thảo phương hướng năm học 2010-2011
3. Các ý kiến tham luận:
- Bạn...............................................chi đội 9A
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
- Bạn................................................chi đội 8A
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
- Bạn ..............................................chi đội 6A
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
- Bạn...............................................chi đội 7A
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
- Bạn................................................chi đội 9C
Nội dung tham luận..................................................................
.................................................................................................
4. Các chi đội nêu phương hướng và đăng ký danh hiệu thi đua:
Danh hiệu lớp:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Biên bản đại hội liên đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biên bản đại hội liên đội - Người đăng: quandienxuan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biên bản đại hội liên đội 9 10 692