Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Người đánh giá:…………………

Người đánh giá ký tên

Quản lý ký tên

Chức danh:………………… ….

Thời

Nội dung công

Tiêu

Người liên

Người liên

Điểm

Tiêu chí

gian

việc được đánh

chuẩn/quy

quan

quan ký tên

trừ

ĐG

giá

trình liên quan

Ngày....tháng...năm...
Người lập

...
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Người đánh giá:…………………
Chức danh:………………… ….
Người đánh giá ký tên Quản lý ký tên
Thời
gian
Nội dung công
việc được đánh
giá
Tiêu
chuẩn/quy
trình liên quan
Người liên
quan
Người liên
quan ký tên
Điểm
trừ
Tiêu chí
ĐG
Ngày....tháng...năm...
Người lập
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC 9 10 825