Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH
Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số....... Ký ngày........... giữa Trung tâm dịch vụ bán
đấu giá tài sản với:
Hôm nay, lúc.......giờ.......ngày............ tại số
Đường...................quận.....................thành phố...........................................................................
I- Thành phần tham dự:
1- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:
- Ông (bà)....................................................Chức vụ:............................chủ trì
- Ông (bà)....................................................Chức vụ:............................thư ký
2- Đại diện ủy quyền:
Ông (bà)......................................................Chức vụ:.................................................................
3- Khách hàng tham gia đấu giá (có danh sách kèm theo gồm......người):
Số người có mặt tại cuộc đấu giá là:
-...................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................
4- Những người được bên ủy quyền mời:
- ..................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................
II- Lý do cuộc đấu giá không thành:
-...................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc lúc.......giờ......cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi nhận đúng và đồng
ký tên.
Đại diện Phòng công chứng

Đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
Thư ký

Chủ trì

Bên ủy quyền và những người được bên ủy quyền mời
Khách hàng không trúng đấu giá

Khách hàng trúng đấu giá

1-.................................................................................................................................................
2-.....................................................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH
Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số....... ngày........... giữa Trung tâm dịch vụ bán
đấu giá tài sản với:
Hôm nay, lúc.......giờ.......ngày............ tại số
Đường...................quận.....................thành phố...........................................................................
I- Thành phần tham dự:
1- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:
- Ông (bà)....................................................Chức vụ:............................chủ trì
- Ông (bà)....................................................Chức vụ:............................thư ký
2- Đại diện ủy quyền:
Ông (bà)......................................................Chức vụ:.................................................................
3- Khách hàng tham gia đấu giá (có danh sách kèm theo gồm......người):
Số người có mặt tại cuộc đấu giá là:
-...................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................
4- Những người được bên ủy quyền mời:
- ..................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................
II- Lý do cuộc đấu giá không thành:
-...................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc lúc.......giờ......cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi nhận đúng và đồng
ký tên.
Đại diện Phòng công chứng Đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
Thư ký Chủ trì
Bên ủy quyền và những người được bên ủy quyền mời
Khách hàng không trúng đấu giá Khách hàng trúng đấu giá
1-.................................................................................................................................................
2-.................................................................................................................................................
BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH 9 10 305